מכרז חיצוני מס' 13/2024 - מהנדס העירייה

وظائف

מכרז חיצוני מס' 13/2024 - מהנדס העירייה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4.4.2024

מכרז חיצוני 13/2024

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה: מהנדס העירייה

דירוג ודרגה: מח"ר ,  מנהל אגף 11 – 13,  או  חוזה בכירים 85% - 95% מותנה באישור משרד הפנים

אחוז משרה: 100%

תפקידי המהנדס וסמכויותיו :

 (א)  מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו.

           (ב)  וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס, בכפוף להוראות כל דין:

(1)   תכנון העיר;

(2)   הפיקוח והרישוי;

(3)   הבניה הציבורית;

(4)   העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.

           (ג)   ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית כאמור בסעיף 18 לחוק התכנון והבניה יהיה

המהנדס, מהנדס הועדה המקומית, וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית, יוקנו לו גם במרחב התכנון של ועדה מקומית כאמור.

תנאי סף:

א.      הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958 ;

ב.      הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים  הבאים:

( 1 ) הפיקוח והרישוי;

( 2 ) הבניה הציבורית;

( 3 )העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.

ג.         הוא בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי

ד.      הוא לא הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון.

ה.      בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979, הוא צריך לעבור בהצלחה מבחן לבדיקת הסגולות, הכישורים, הידיעות והניסיון הדרושים לאדם הממלא את המשרה " מהנדס העירייה".

כפיפות:   מנכ"ל העירייה .

הנחיות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה  או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום שישי 3.5.2024

 

נאהד חאזם   -  ראש עיריית שפרעם