חוקי עזר

פורסם בתאריך :6/16/2019
חוק עזר לשפרעם (איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון) 

 

חוק עזר לשפרעם )איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון(, התשע"ב 2012- בתוקף סמכותה לפי סעיפים 251 ,250 ו– 259 לפקודת העיריות 1 )להלן - הפקודה(; לפי סעיפים 2 ו– 15 לחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג— 21993 )להלן — חוק איסוף ופינוי __________1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197 . 2 ס"ח התשנ"ג, עמ' 116 .

פסולת למיחזור(; ולפי סעיף 19 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד— 31984 )להלן — חוק שמירתהניקיון(, מתקינה מועצת עיריית שפרעם חוק עזר זה:פרק א': פרשנות1 בחוק עזר זה — ."אתר לסילוק פסולת" - מקום המשמש לפינוי ולסילוק של פסולת, באמצעות הידוקהוכיסויה באופן מבוקר בחומר כיסוי, המורשה לפי כל דין;"בוצה" - תוצר לוואי של תהליך טיפול בשפכים במפעל טיפול בשפכים, למעט תוצרכאמור המתקבל בתהליך המקדמי של הטיפול שבו מבוצעים סינון גס והפרדתחול ושמנים;"בור שפכים" - מבנה או מיתקן, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם אולאגירתם של צואים, דלוחים, מי שפכים, פסולת חקלאית או פסולת של נוזליםאחרים, וכן כל סוג של בור חלחול, ביוב, תעלה להובלת שפכים, תאי בדיקה אוצינור להובלת מי שפכים;"ביב פרטי" - ביב המשמש נכס אחד, על חיבוריו;"ביב ציבורי" - ביב המשמש כמה נכסים ושהשפכים נזרמים אליו מביבים פרטייםבלבד;"ביובית" - רכב המכיל מכל לאיסוף מי שפכים ולסילוקם;"בניין" - כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומראחר, לרבות כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;"בעל חיים" - בעל חיים מבעלי החיים המפורטים בפרט א' שבתוספת הראשונהלפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה 41985- , למעט ארנבת;"בעל נכס" - אחד או יותר מאלה:) 1( הבעל הרשום של נכס בפנקס המקרקעין כמשמעותם בחוק המקרקעין,התשכ"ט 51969- )להלן - חוק המקרקעין(, לרבות בעל זכות חכירה, ובהעדר רישוםכאמור - הזכאי להירשם על פי דין;) 2( אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היהנותן הכנסה, בין בזכותו ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;) 3( בעל דירה כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין;) 4( נציגות בית משותף כמשמעותה בסעיף 65 לחוק המקרקעין;"בעל עסק" - אחד או יותר מאלה:) 1( המנהל את העסק;) 2( המחזיק של העסק;) 3( בעל היתר זמני או בעל רישיון עסק כמשמעותם בסעיף 6 לחוק רישויעסקים, התשכ"ח 61968- )להלן - חוק רישוי עסקים(, או מי שמוטלת עליו חובהלקבל היתר או רישיון כאמור;

)4( מי שבבעלותו, בהשגחתו או בפיקוחו פועל בית העסק;"גדר חיה" - שיח, מטפס, עץ, וכל צמח אחר הגדלים על הגבול או בסמוך לגבול שביןקרקע שיש לה בעלים ובין דרך, או קרקע ציבורית, או קרקע המשמשת כשטחציבורי, או קרקע שבחזקת העירייה;"גן" - גן ציבורי, חורשה או שדרה או שטח ירוק, וכן מקום אחר ברשות הרבים, שצמחיםצומחים בו, בין שהוא מגודר ובין שאינו מגודר, אגם או בריכה או מקום שבומותקנים מיתקני שעשוע לילדים, למעט גן לאומי כהגדרתו בחוק גנים לאומיים,שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח— 71998 )להלן - חוק גניםלאומיים(;"גרוטות רכב" - כהגדרתן בחוק שמירת הניקיון;"השלכה" — לרבות זריקה, שפיכה, נטישה, השארה או גרם לכלוך באופן אחר;"חזית" - כל חלק מבניין הנשקף אל רחוב או גן, לרבות חלון, מרפסת, גדר, קיר תומךוקיר אחר;"חפצים מיושנים" - חפצים או מיטלטלין שיצאו מכלל שימוש, לרבות מכונה וחלקיה,תנור, מקרר, דוד חימום, אסכלה, אבזרי אמבט וסניטציה, רהיטים או חלק מהם;"חצר" - קרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם בניין, לרבות גינה או דשא;"כביש" - חלק מדרך המיועד לתנועת כלי רכב או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו;"כלי אצירה" - מכל, שקית או כלי קיבול המיועדים לאצירת פסולת ביתית, העשוימחומר, צורה, גודל ואיכות כפי שקבע המפקח מזמן לזמן, לרבות עגלות פסולת,מכולות פסולת, דחסן פסולת וכיוצא באלה;"מדביר" - מי שמחזיק בידו היתר הדברה כמשמעותו בתקנה 30 לתקנות רישוי עסקים)הדברת מזיקים(, התשל"ה 81975- ;"מדרכה" - חלק מרוחבה של דרך שאינו כביש, המצוי בצד הכביש, ומיועד להולכירגל בין אם הוא נמצא במפלס אחד עם הכביש ובין אם לאו;"מדרכה הגובלת בעסק" - כל רוחב המדרכה שלאורך הרחוב הגובל בעסק והנמצאתבין הקווים הניצבים בפינותיו הקיצוניות של העסק;"מהנדס" - עובד עירייה שמשמש כמנהל מחלקת הנדסה בעירייה לרבות עובדהעירייה שמנהל מחלקת הנדסה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי הוראותחוק עזר זה, כולן או מקצתן, בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות)מהנדס רשות מקומית(, התשנ"ב 91991- ;"העירייה" — עיריית שפרעם;"מזיק" - חלזונות, עשבי בר, תהלוכן האורן, תיקנים, נמלים, קרציות, יתושים, זבובים,פרעושים, פשפשים, חולדות, נברנים, עכברים, עקרבים, צרעות, דבורים ופרוקירגליים שאינם ערך טבע מוגן כהגדרתו בחוק גנים לאומיים;

"מחזיק" — כהגדרתו בסעיף 15 לחוק המקרקעין, למעט אדם הגר בבית מלון;"מיחזור" - כהגדרתו בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור;"מי שפכים" — פסולת המורחקת בהזרמה או פסולת נוזלית, לרבות בוצה, מוצקיםבתרחיף ומוצקים מומסים;"מיתקן טיפול בפסולת" — מיתקן, כלי או אמצעי אחר המשמש למיון, לטיפול אולהקטנת נפח של פסולת;"מיתקן טיפול בשפכים" - מיתקן שהוקם כדין, המשמש או המיועד לשמש להקטנתריכוז המזהמים שבשפכים;"מיתקן מיחזור" — כלי או אמצעי לאצירה, דחיסה, כבישה, גריסה, קשירה וכיוצאבאלה, המשמש למיון, לטיפול או להקטנת נפח הפסולת למיחזור;"מכל ייעודי" או "מכל" — כלי קיבול לאצירת סוג פסולת למיחזור;"מכלאה" - רפת, לול, דיר, אורווה, שובך יונים, או כיוצא באלה, וכן מקום מגודר אובלתי מגודר, מקורה או בלתי מקורה שמחזיקים בו בעלי חיים;"מפגע" - כל דבר, הנגרם במעשה או במחדל, העלול לסכן את חייו, בטיחותו, בריאותו,שלומו או רכושו של אדם, או עלול להפריע לאדם באופן בלתי סביר או עלוללהזיק לסביבה;"מפעל" - בית מלאכה, מחסן, מכלאה, בית חרושת, עסק סיטוני, מעבדה, חנות כל בו,סופרמרקט, אטליז, בית אוכל, בית מלון, אכסניה; לעניין זה יראו כמפעל גם תאגידהעוסק בתחזוקת עסק כאמור או קבוצת עסקים או בתחזוקת השטחים הצמודיםלאלה וכן תאגיד העוסק בתחזוקת מבנה דירות שבו 30 דירות או יותר;"מפקח" — עובד עירייה שמונה בידי ראש העירייה לשם אכיפת הוראות חוק עזר זה;"מקום עינוג" - כל מקום שבו מתקיים עינוג ציבורי, למעט דירה פרטית;"מקלט" - מבנה או מקום אחר שהותקן לשמש מקלט, לפי תכנית שהרשות המוסמכתאישרה לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א 101951- )להלן - חוק ההתגוננותהאזרחית(;"מרכז מיחזור" - מקום שבו מותקנים מכלים ייעודיים;"נכס" - קרקע, בניין או חלק מהם, בין תפוס ובין שאינו תפוס;"עינוג ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 3)ב( לחוק רישוי עסקים;"עסק" - כל מקום שבו מתקיימת פעילות עסקית, בין טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקיםובין אם לאו, לרבות מפעל, בית מרקחת, תחנת אוטובוסים, מקום עינוג, משרד,תחנת דלק, תחנת מוניות, קיוסק, חנות, מרפאות, בית חולים, בית אבות, לרבותעסקים בבתי מגורים;"פסולת" - פסולת ביתית, פסולת בניין, פסולת גזם, פסולת חקלאית, פסולת למיחזור,פסולת תעשייתית, לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, תיבות, קופסאות,קרטונים, גרוטאות, פסדים, צמיגים, עץ, קרשים, סמרטוטים, בדלי סיגריות, גרוטותרכב, אשפה מכל סוג וכן כל דבר אחר העלול לגרום לכלוך או אי–סדר או סכנהלבריאות, למעט פסולת חומרים מסוכנים.

"פסולת ביתית" - פסולת המצטברת במקום מגורים או במהלך פעילות רגילה של בניאדם, שאינה פסולת בניין או פסולת חקלאית, או פסולת גזם או פסולת תעשייתיתאו פסולת חומרים מסוכנים;"פסולת בניין" - פסולת או שיירי חומרים המשמשים לבנייה או לתיקונים או לשינוייםשל בניין או בקשר עם אותן עבודות או לשם ביצוע עבודות פיתוח מסביב לבניין,לרבות ערימות אדמה, חלקי מתכת, וחלקי הריסות של מבנים;"פסולת גזם" - צמח קטוף, גזום, תלוש או צמח שנשר, לרבות ענפים, עלים, עשב, דשאוכיוצא באלה;"פסולת זיהומית" - כהגדרתה בתקנות בריאות העם )טיפול בפסולת במוסדותרפואיים(, התשנ"ז 111997- )להלן - תקנות בריאות העם(;"פסולת חומרים מסוכנים" — חומר מכל סוג, המכיל חומר מסוכן, המסולק מנכס אוהמיועד לסילוק או שיש לסלקו לפי כל דין; לעניין זה, "חומר מסוכן", "סילוק"— כהגדרתם בתקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א-121990 )להלן - תקנות רישוי עסקים(;"פסולת חקלאית" — פסולת הנוצרת עקב פעילות חקלאית, לרבות הפרשת בעלי חיים,וכן פסולת או מי שפכים שמקורם במכלאה;"פסולת למיחזור" - חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למיחזור, שהושלכו אוהמיועדים להשלכה, לרבות נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית וטכסטיל;"פסולת תעשייתית" - פסולת הנוצרת או הנפלטת ממפעל או ממקורות תעשייה אוממקום אחר המשמש לייצור תוצרת, הרכבתה, אריזתה או שלב אחר בטיפול בה,למעט פסולת חומרים מסוכנים ופסולת ביתית;"פסולת פגרים" - כהגדרתה בתקנות בריאות העם;"פסולת רפואית מסוכנת" - כהגדרתה בתקנות בריאות העם;"צמח" - עץ, שתיל, דשא, שיח, ענף, ניצן, תפרחת, פרי, פרח או חלק מהם, נטוע אוצומח;"ראש העירייה" - ראש העירייה לרבות עובד עירייה שהוסמך על ידו לפי סעיף 17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-131975 , לעניין חוק עזר זה;"רופא וטרינר" — רופא וטרינר המועסק על ידי העירייה;"רחוב" - לרבות דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, גשר, שדרה, מעבר המשמשרחוב או המיועד לשמש אמצעי גישה לבתים, המצוי בין בבעלות פרטית וביןבבעלות ציבורית, תעלה, ביב, חפירה, רחבה, כיכר, גינה או גן, וכן מקום פתוחלשימוש ציבורי או שהציבור רשאי להשתמש בו או להיכנס אליו, בין שהםמפולשים ובין שאינם מפולשים;"רחוב הגובל בעסק" - רחוב או קטע רחוב הגובל בעסק, בין אם יש גישה אל העסקמאותו רחוב ובין אם אין גישה כאמור, וכולל עסק שיש גישה אליו מאותו רחוב.

או קטע רחוב דרך נכס אחר או דרך מדרכה, לרבות עסק שבינו ובין אותו רחובאו קטע רחוב נמצאים תעלה, ביוב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה או כיוצאבהם, או שטח המיועד, לפי תכנית שאושרה, בהתאם לחוק התכנון והבנייה,התשכ"ה 141965- , לרצועת ירק, נטיעות או שדרה;"רכב" - רכב הנע מכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה אומיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות רכב מנועי ועגלה כהגדרתם בפקודתהתעבורה, התשכ"א 151961- )להלן - פקודת התעבורה(;"רשות היחיד" - מקום שאיננו ברשות הרבים;"רשות הרבים" - כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או שהציבורמשתמש או עובר בו למעשה ושאין עליו בעלות של יחיד;"שטח ציבורי" - שטח המיועד בהתאם לתכנית בניין ערים החלה עליו, לשמש כשטחציבורי פתוח לשימוש הציבור או כשטח לבניין ציבורי, לרבות רחוב;"תברואן" - מנהל מחלקת התברואה של העירייה, מהנדס התברואה של העירייה,רופא וטרינר של העירייה, הנדסאי איכות הסביבה של העירייה או כל עובדעירייה מקצועי אחר שהעירייה הסמיכה לכך בכתב לצורך אכיפת הוראות חוקעזר זה, כולו או מקצתו;"תחנת אוטובוסים" - תחנה שבה מתחיל או מסתיים קו אוטובוס, וכן מקום המשמשלעלייה וירידה של נוסעים לאוטובוס וממנו;"תחנת מעבר" - מיתקן נייד או קבוע שנעשתה בו העברה של פסולת במהלך פינויהוסילוקה מכלי קיבול אחד, לרבות רכב להובלת אשפה, לכלי קיבול אחר, או מיוןשל פסולת לרכיביה לצורכי מיחזור או שימוש חוזר .פרק ב': מניעת מפגעים וביעורם2 )א( לא יגרום אדם מפגע ולא ירשה לאחר מטעמו לגרום מפגע . .)ב( בעל נכס או מחזיק בו חייב להחזיק את הנכס באופן שלא יתקיים בו מפגעוחייב לשמור על הניקיון בנכס ובסביבתו ולנקוט את כל האמצעים הסבירים הדרושיםלמניעת מפגע בנכס, ככל שאמצעים אלה נתונים לשליטתו .3 בעל נכס או מחזיק בו חייב להסיר מיד, לתקן ולסלק מפגע שהתגלה בנכס, ככל .שהאמצעים הסבירים להסרה או לסילוק המפגע נתונים לשליטתו .4 היו בנכס יותר מבעל אחד או יותר ממחזיק אחד, יחול האמור בסעיפים 2 ו– 3 על כל .אחד מהם, לפי חלקם היחסי בנכס .5 )א( ראש העירייה, המפקח או התברואן, רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס .לסלק מפגע בנכס או לבצע עבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו,ככל שהאמצעים לסילוק המפגע נתונים לשליטתו של בעל הנכס, בהתאם לפרטים,לאופן הביצוע, לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה ..)ב( מי שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, חייב למלא אחריה)ג( לא מילא מי שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, או שביצע את העבודותשלא לפי הפרטים, התנאים, הצורה, האופן או במועדים המפורטים בהודעה, רשאית העירייה לבצע את העבודות שפורטו בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע ממישנמסרה לו ההודעה, ובלבד שניתנה לו התראה על כך זמן סביר מראש .)ד( אישור בכתב מאת המפקח בדבר סכום ההוצאות שהוציאה העירייה ישמשראיה לכאורה .6 )א( בעל נכס או מחזיק בו יפעל למניעה וטיפול במפגעי מזיקים בנכסו . .)ב( ראש העירייה, המפקח או התברואן רשאי בהודעה בכתב לדרוש מבעל נכס אוממחזיק שבנכסו נמצאו מזיקים, ולדרוש מבעל נכס לשם מניעת הימצאות של מזיקים,לבצע הדברה בנכס ולבצע את העבודות הדרושות לשם כך, בהתאם לפרטים, לתנאיםולמועדים הקבועים בהודעה .)ג( שימושבתכשיר כהגדרתו בתקנות החומרים המסוכנים )רישום תכשירים להדברתמזיקים לאדם(, התשנ"ד 161994- , יתבצע בהתאם להוראות תקנות אלה ולהוראותהשימוש המופיעות על גבי תווית התכשיר; ההדברה תבוצע באמצעות מדביר, ככלשהוראות התווית מחייבות זאת ..)ד( מי שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף קטן )ב(, חייב למלא אחריה)ה( לא מילא בעל נכס או מחזיק אחר ההודעה שנמסרה לו כאמור בסעיף קטן )ב(,או שביצע את העבודות שלא לפי הפרטים, התנאים, הצורה, האופן או במועדיםהמפורטים בהודעה, רשאית העירייה לבצע את העבודות שפורטו בהודעה ולגבותאת הוצאות הביצוע ממי שנמסרה לו ההודעה, ובלבד שניתנה לו התראה על כך זמןסביר מראש .)ו( אישור בכתב מאת המפקח בדבר סכום ההוצאות שהוציאה העירייה ישמש ראיהלכאורה.7 )א( לא ישליך אדם, לא ישאיר, לא יניח, ולא ירשה לאחר מטעמו להשליך, להשאיר .או להניח פסולת ברשות הרבים או ברשות יחיד, אלא בכלי קיבול המיועד לאותו סוגפסולת ובהתאם להוראת חוק עזר זה .)ב( לא יניח או ישים אדם, ולא ירשה לאחר מטעמו לשים או להניח כלי אצירהאו כלי קיבול אחר ברשות הרבים, למעט עובדי העירייה או מי מטעמם בעת מילויתפקידם, ולמעט אדם שראש העירייה או המפקח הורה לו בכתב אחרת .8 )א( לא ישליך אדם פסולת מרכב לרשות הרבים, לרבות חומר כלשהו או כל חפץ אחר . .)ב( לעניין סעיף זה רואים את אחד מאלה כמי שהשליך את הפסולת מרכב:) 1( מי שרשום כבעל הרכב זולת אם הוכיח כי בשעת ביצוע העבירה הוא לאנהג ברכב;) 2( מי שנהג ברכב בשעת ביצוע העבירה זולת אם הוכיח אחרת .9 נגרם נזק לרחוב כתוצאה מהשלכת פסולת מרכב או נפילת שאריות פסולת מרכב, יראו .את אחד מאלה כאחראי על הנזק:) 1( מי שרשום כבעל הרכב זולת אם הוכיח כי בשעת ביצוע העבירה הוא לא נהגברכב ונתן את שם האדם שנהג, ככל שהדבר נתון לידיעתו;) 2( מי שנהג ברכב בשעת העבירה זולת אם הוכיח אחרת . 

10 )א( לא ירחץ אדם רכב ברשות הרבים, באופן שבמקום הרחיצה יישארו שלולית או .מים עומדים באופן היוצר סכנה למעבר של עוברי אורח .)ב( לא ישתמש אדם בהידרנטים או בציוד כיבוי אש אחר לצורך רחיצה או ניקוי שלכלי רכב .11 לא יפעיל אדם ממטרה או מכשיר אחר להשקיית צמחים, ולא ירשה לאחר מטעמו .להפעיל מכשיר כאמור בנכסו, באופן הגורם או העלול לגרום להפרעה לעוברים ושביםברשות הרבים, או לאנשים מחוץ לנכסו .12 )א( לא יעשה אדם את צרכיו ברשות הרבים אלא במיתקן המיועד לכך . .)ב( עשה בעל חיים את צרכיו בהיטל גללים ברשות הרבים, חייב בעליו או מישהפיקוח על בעל החיים בידו, לאסוף מיד את הגללים ולפנותם .13 )א( לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להשתמש במי שפכים להשקיה . .)ב( לא יזרים אדם ולא ירשה להזרים שפכים תעשייתיים, כהגדרתם בתקנות המים)מניעת זיהום מים( )בורות ספיגה ובורות רקב(, התשנ"ב 171992- )להלן — תקנות המים(,לבור שפכים .)ג( לא יזרים אדם, ולא ירשה לאחר מטעמו להזרים, מי שפכים לרשות הרבים אולרשות היחיד אלא לביב פרטי, ואם אין באותו חלק של היישוב מערכת ביוב ציבורית,לבור שפכים בהתקיים תנאים אלה:) 1( בור השפכים מיועד לקלוט שפכים מבניין המשמש למגורים שאין בו יותרמשלוש יחידות מגורים ושאין אפשרות סבירה להתקין בו מערכת ביוב או מיתקןלטיפול בשפכים;) 2( בור השפכים מיועד לקלוט שפכים מבניין המשמש למגורים שיש בו יותרמשלוש אך פחות משלוש עשרה יחידות מגורים, בכפוף לאישור השר להגנתהסביבה בכתב, או מי שהשר להגנת הסביבה הסמיכו לעניין זה לפי תקנות המים;) 3( צינור מוצא השפכים מהבניין כאמור בפסקאות ) 1( ו–) 2( יחובר לבור אטוםמפני חלחול, שיחובר לבור השפכים .)ד( לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להוביל מי שפכים ברשות הרבים אוברשות היחיד, שלא לתוך בור שפכים או שלא באמצעות אבזרים שאישר ראשהעירייה או המפקח .)ה( לא יוביל אדם ולא יאסוף, יעביר, או ישפוך מי שפכים מבור שפכים או מביבפרטי, אלא באמצעות ביובית המטפלת בפינוי מי שפכים למיתקן טיפול בשפכים .פרק ג': פינוי פסולת ומיחזור14 בפרק זה — ."בעל נכס" - לרבות בעל בית עסק;."פינוי" - לרבות הובלה, העברה והורקה15 )א( העירייה רשאית להתקין בתחומה כלי קיבול לאיסוף ופינוי פסולת, ולהורות על .השימוש בהם לרבות באמצעות סימון ושילוט מתאימים .

)ב( המפקח רשאי להורות לבעל נכס או למחזיק בו להתקין ולהחזיק בנכס מיתקןלטיפול בפסולת, ורשאי הוא להורות כאמור בדבר סוג המיתקן, מספר המיתקנים, מקוםהצבתם בנכס, תיקונם או החלפתם .16 )א( בעל נכס או מחזיק בו חייב להתקין על חשבונו בנכס או בחצרו כלי אצירה .לפי הוראות ראש העירייה או המפקח לעניין הצורה, הגודל, החומר, המספר ושארהתנאים שיקבע ראש העירייה או המפקח .)ב( לא יניח בעל נכס או מחזיק בו כלי אצירה ברחוב או ברשות הרבים וכן לא יחסוםאת דרכי הגישה לכלי אצירה, אלא לפי היתר מאת המפקח .)ג( לא יניח אדם, לא ישליך, לא יזרוק ולא ישאיר פסולת ביתית בכלי אצירה אלאבתוך שקית סגורה היטב .)ד( לא יניח אדם, לא ישליך, לא יזרוק ולא ישאיר בתוך כלי אצירה שהותקן כאמורבסעיף קטן )א( פסולת חקלאית, פסדים, פגרי בעלי חיים, מי שפכים, פסולת בניין,פסולת גזם, פסולת חומרים מסוכנים, פסולת תעשייתית, פסולת למיחזור, חומריםנוזלים, דליקים, חתיכות ברזל או אבנים וכיוצא באלה העלולים לקרוע או להשחיתאת כלי האצירה או להקשות לפינוי הפסולת הביתית מתוכו .)ה( בעל נכס ומחזיק בו ישמור על ניקיון ותקינות כלי האצירה להנחת דעתו של ראשהעירייה או המפקח, וידאג לתיקונו, צביעתו או נקיטת כל אמצעי אחר הנדרש לשםאחזקתו התקינה, הכול לפי דרישת ראש העירייה או המפקח ובזמן שיקבע .)ו( ראש העירייה או המפקח, רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס או מחזיקבו שיתקין, יתקן או יצבע, את כלי האצירה בנכס, בחצרו, או שנועד לשימוש הנכס,לרבות התקנת ברז המחובר לרשת המים של הבית ומתחתיו בריכה המחוברת לרשתהביוב של הבית; אדם שקיבל הודעה כאמור מראש העירייה או מהמפקח חייב למלאאחריה.17 )א( העירייה רשאית להקצות בתחומה מקומות להקמת מכלים ייעודיים או מיתקני .מיחזור, ולהתקין, בין בעצמה ובין בידי אחרים, מכלים ייעודיים או מיתקני מיחזורבשטח שיפוטה .)ב( בעל נכס יתקין, לפי דרישת המפקח, ובהתאם לתנאים שפורטו בדרישה, מכלייעודי או מיתקן מיחזור, אחד או יותר, אשר יהיו נפרדים מכלי האצירה, ישמרו עלתקינותם, ניקיונם וניקיון סביבתם, וינקטו אמצעים סבירים לבל יגרמו מטרד או מפגעסביבתי או תברואתי .)ג( המפקח רשאי להורות על סוגם, מספרם, ייעודם, מקום הצבתם, תיקונם או החלפתםשל מכלים ייעודיים ומיתקני מיחזור, ומקבל הוראה כאמור חייב למלא אחריה .)ד( בעל נכס יקצה, לפי דרישת המפקח ובהתאם לתנאים שפורטו בדרישה, מקוםמתאים שעליו יוקם מכל ייעודי או מיתקן מיחזור .18 )א( לא ישליך אדם למכל ייעודי או למיתקן מיחזור אלא פסולת למיחזור, בהתאם .לסוג הפסולת למיחזור שנקבע לאותו מכל או מיתקן על גבי הודעה שהוצבה בסמוךאו על גבי המכל או המיתקן .)ב( הותקן מכל ייעודי או מיתקן מיחזור, שלא בידי בעל עסק, סמוך למקום מגוריו שלאדם לא ישליך אדם פסולת למיחזור אלא לתוכו, בהתאם לסוג הפסולת שנקבע לאותומכל או מיתקן על גבי הודעה שהוצבה בסמוך או על גבי המכל או המיתקן .

)ג( בעל עסק שבתחום עסקו או בקשר לעסקו הותקן מכל ייעודי או מיתקן מיחזור,או בעל נכס שבתחומו הותקן מכל ייעודי או מיתקן מיחזור, לא ישליך ולא ירשה למישפועל מטעמו להשליך פסולת למיחזור אלא לתוכו, בהתאם לסוג הפסולת שנקבעלאותו מכל או מיתקן על גבי הודעה שהוצבה בסמוך או על גבי המכל או המיתקן .)ד( לא ישליך אדם לתוך מכל ייעודי או למיתקן מיחזור פסולת גזם, פסולת בניין,פסולת אשר מקורה במכלאה, פסולת חומרים מסוכנים, פסולת רפואית מסוכנת, אוכל דבר אחר העלול לגרום למטרד או למפגע סביבתי או תברואתי או לנזק למיתקןהמיחזור או העלולים להקשות לפינוי של פסולת למיחזור מתוכו .)ה( לא ישליך אדם לתוך כלי אצירה, מכל ייעודי או מיתקן מיחזור, פסולת בעלת נפחגדול שניתן להקטין נפחה על ידי פירוק, קיפול, קריעה או דחיסה, אלא לאחר שקופלה,פורקה, נקרעה, או נדחסה .19 העירייה רשאית להתקין בתחומה מרכזי מיחזור ולהורות על שימוש בהם . .20 בעל נכס יפנה פסולת למיחזור על פי דרישה בכתב של המפקח למרכז מיחזור שייקבע .בדרישה ולפי התנאים שיפורטו בה, לרבות בדבר הפרדה בין סוגי פסולת למיחזורהמפונים מנכסו .21 לא פינה בעל נכס פסולת למיחזור לפי הודעה בכתב שנמסרה לו מאת מפקח, כאמור .בחוק עזר זה, רשאית העירייה לפנותה בעצמה או על ידי אחר ולגבות מאותו אדם אתכל ההוצאות שהוציאה בשל כך, ובלבד שבהודעה שנמסרה לו צוין פרק הזמן שבו הואנדרש לבצע אותה, וכן צוינה אזהרה שאם לא ימלא אחר ההודעה להנחת דעתו שלמפקח, תהיה העירייה רשאית לעשות זאת על חשבונו, בלי לפגוע בכל עונש או תרופהאחרת.22 )א( מחזיק במפעל )להלן בסעיף זה - בעל מפעל( יתקין כלי קיבול נפרדים ומיוחדים .לפסולת תעשייתית או פסולת חקלאית, לפי העניין, אם קיבל דרישה לכך מאת המפקח;המפקח רשאי להורות בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים לעניין כליהקיבול הנפרדים .)ב( בעל מפעל יחזיק את כלי הקיבול הנפרדים כאמור בסעיף קטן )א( במצב תקין ונקי,יתקנם או יחליפם באחרים, הכול לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע .)ג( ראש העירייה או המפקח, רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל מפעל שיתקין,יתקן או יצבע את כלי האצירה בשטח המפעל, או שנועד לשימוש המפעל, לרבותהתקנת ברז שיחובר לרשת המים של המפעל ומתחתיו בריכה המחוברת לרשת הביובשל המפעל .23 )א( לא יפנה אדם, לא יוביל, לא יעביר ולא יטמין פסולת ביתית, אלא אם כן הוא .עובד העירייה או פועל מטעמה או קיבל הרשאה לעשות כן, והכול לפי היתר מאתראש העירייה ובכפוף לתנאי ההיתר .)ב( בהיתר שניתן לפי סעיף קטן )א( ייקבעו -) 1( השעות שבהן מותר להוציא או להוביל פסולת ביתית;) 2( המקומות שאליהם תובל או תורק פסולת ביתית;) 3( דרכי ההוצאה וההובלה, וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גודלם ומבנם;) 4( תקופת ההיתר .)ג( ראש העירייה או המפקח רשאי לתת היתר לפי סעיף קטן )א( או לסרב לתתו,לבטלו, להתלותו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם .

)ד( נמצא רכב מוביל בלא היתר כאמור בסעיף קטן )א(, פסולת ביתית מנכס למקוםאחר, רואים את בעל הרכב או מי שהרכב בשליטתו כאחראי להפרת חוק עזר זה, אלאאם כן הוכיח כי לא הוא הוביל כאמור, ויודיע ברשות מי היה הרכב באותה עת אושהרכב נלקח בלא הסכמתו .24 )א( בעל נכס חייב בפינוי פסולת בניין מהנכס, מאתר הבנייה או ממקום השיפוץ; .לעניין סעיף זה, "בעל נכס" — בעל נכס, מחזיקו או האחראי לביצוע עבודות הבנייה,ההריסה או השיפוץ, או מבצע עבודות הבנייה, בין בעצמו ובין בידי אחרים .)ב( בעל נכס יציב ברשות הרבים מכולה לאחסון, הוצאה, פינוי או העברה של פסולתבניין לפי היתר מראש ובכתב מאת המפקח, ובהתאם לתנאי ההיתר .)ג( בעל נכס יפנה פסולת בניין במהלך תקופת ביצוע העבודות, במועדים, ובתדירותשיקבע המפקח ובהתאם להנחיותיו .)ד( ראש העירייה או המפקח רשאי לפי שיקול דעתו לדרוש בהודעה בכתב מבעלנכס להניח, לתקן, להחליף או לכסות את המכולה לאיסוף פסולת הבניין המוצבתבנכס, בחצר הנכס או ברשות הרבים .)ה( בעל נכס אשר קיבל הודעה או הנחיה כאמור בסעיפים קטנים )ג( או )ד( חייבלמלא אחריה בתוך 24 שעות .)ו( בעל הנכס ידאג לפינוי פסולת הבניין ויותיר אחריו את אתר הבנייה וסביבתונקיים עם סיום עבודות הבנייה ולא יאוחר ממועד הגשת בקשה לתעודת גמר כאמורבתקנה 21 )ב( לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל 181970- .)ז( לא קיים בעל נכס דרישה שבהודעה או בהנחיה כאמור בסעיף קטן )ה(, או שביצעאת העבודות שלא לפי הפרטים, התנאים, הצורה והאופן המפורטים בהודעה, או שלאהשלים את העבודות שפורטו בהודעה בתקופה שנקבעה בה, רשאית העירייה לבצעאת העבודות שפורטו בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע ממי שנמסרה לו ההודעה,ובלבד שהתראה בדבר ביצוע העבודות בידי העירייה והטלת עלותן על אותו אדם,נמסרה לו זמן סביר מראש .25 )א( בעל נכס או המחזיק בו לא יוציא פסולת גזם מחצרו לרשות הרבים, לרבות .המדרכה או הרחוב הסמוכים לנכסו, אלא בימים, בשעות ובתנאים שקבע המפקחופרסם על כך הודעה בכתב ברבים .)ב( פינוי פסולת גזם שלא על ידי העירייה, ייעשה רק לפי היתר מאת ראש העירייהאו המפקח, לאתרי פינוי פסולת גזם המורשה על פי כל דין, ובהתאם לתנאים שייקבעועל ידי ראש העירייה או המפקח .26 )א( לא פעל בעל נכס בפסולת לפי הוראות חוק עזר זה, רשאי ראש העירייה או המפקח, .בהודעה בכתב, לצוות עליו לפנות פסולת המצויה בנכס, בחצר הנכס, או ברשות הרביםלאחר שהוצאה מתוך שטח הנכס, המהווה או העלולה להוות מפגע לדעת המפקח, וכןלנקות לכלוך שנוצר כתוצאה מהשלכת פסולת כאמור ברשות הרבים .)ב( בעל נכס אשר קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן )א( חייב למלא אחריה בתוך 24 שעות .)ג( לא ביצע בעל הנכס את דרישת ראש העירייה כאמור בסעיף קטן )א(, רשאיתהעירייה לבצע את עבודות פינוי הפסולת ולהטיל עליו את תשלום ההוצאותשהוציאההעירייה לצורך ביצוע עבודות הפינוי, ובלבד שהתראה בדבר ביצוע העבודות בידיהעירייה והטלת עלותן על אותו אדם, נמסרה לו זמן סביר מראש .

27. לא ישרוף אדם פסולת מכל מין וסוג שהוא .28 כל פסולת שסולקה או פונתה על ידי עובדי העירייה או אחר מטעמה, תפונה לתחנת .מעבר או לאתר לסילוק פסולת או למפעל מיחזור, המורשים לפי כל דין, בהתאםלהחלטת ראש העירייה או המפקח, ותהיה קניין העירייה מעת פינויה .פרק ד': פינוי חפצים מיושנים29 לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח, לא יחזיק ולא ירשה לאחר מטעמו לזרוק, להשאיר, .להניח או להחזיק חפצים מיושנים ברשות הרבים, לרבות המדרכה או הרחוב הסמוכיםלנכסו, אלא בימים, בשעות ובתנאים שקבע המפקח ופרסם על כך הודעה בכתבברבים .30 )א( ראש העירייה או המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש את פינוים של חפצים .מיושנים למקום שציין בהודעה, ובתוך המועד שנקבע בהודעה .)ב( כל אחד מאלה חייב בפינוי החפצים המיושנים מרשות הרבים למקום שקבעראש העירייה או המפקח וצוין בהודעת ראש העירייה או המפקח:) 1( אדם המוכר, מרכיב או מספק חפצים שמחליפים חפצים מיושנים;) 2( בעלם של חפצים מיושנים;) 3( מי שברשותו, בהחזקתו או בשליטתו חפצים מיושנים .)ג( החייב בפינוי חפצים מיושנים שנמסרה לו הודעה כאמור חייב למלא אחריהבתוך 24 שעות .פרק ה': עקירת עצים והסדרת גדר חיה31 בפרק זה, "גיזום" - גדיעת כל חלק מעץ, שיח או צמח מטפס אחר, בין שורש ובין ענף . .32 )א( בעל נכס או מחזיק בו חייב לגזום את הגדר החיה הצומחת בתחום נכסו והגולשת .מתחום נכסו לשטח ציבורי או לרשות הרבים .)ב( ראש העירייה או המפקח רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל נכס או מחזיקו,לגזום את הגדר החיה הגולשת מתחום נכסו לשטח ציבורי או לרשות הרבים, בהתאםלפרטים, לתנאים, ולמועדים הקבועים בהודעה, ובלבד שהודעה כאמור תהיה בכפוףלהוראות פקודת היערות, 191936 )להלן — פקודת היערות(; מקבל הודעה כאמור חייבלמלא אחריה .33 )א( בעל נכס או מחזיק בו חייב לטפל בעץ אשר בשטח נכסו, ולדאוג כי העץ לא .מהווה סכנה או מפגע לציבור .)ב( נוכח ראש העירייה או המפקח שעץ הנמצא ברשות היחיד גורם או עלול לגרוםסכנה לציבור רשאי הוא לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל נכס או ממחזיק בו, לגזום אתהעץ או לנקוט את כל האמצעים האחרים הדרושים, לדעת ראש העירייה או המפקח,למניעת הסכנה או המפגע, ורשאי הוא לפרט בהודעה זו את המועד, התנאים ואופןביצוע הדרישה, ובלבד שהודעה כאמור תהיה בכפוף להוראות פקודת היערות; מקבלהודעה כאמור חייב למלא אחריה .)ג( לא ביצע בעל הנכס אחר דרישת ראש העירייה או המפקח כאמור בסעיףקטן )ב(, רשאית העירייה לבצע את העבודות המפורטות בדרישה ולהטיל על בעל הנכס או על המחזיק בו אשר לא מילא אחר דרישת העירייה, את תשלום ההוצאותשהוציאה העירייה לצורך ביצוע העבודות, ובלבד שהתראה בדבר ביצוע העבודותבידי העירייה והטלת עלותן על אותו אדם, נמסרה לו זמן סביר מראש .34 )א( לא יעקור אדם ולא יסלק, יכרות, ישרוף, יחתוך, ישחית או ישבור עץ הנמצא .בשטח או ברשות הרבים, והכל בכפוף לפקודת היערות .)ב( לא יעקור אדם, ולא יסלק, יכרות, ישרוף, יחתוך, ישחית או ישבור עץ מוגןכמשמעות "אילן מוגן" בסעיפים 14 ו– 15 לפקודת היערות, הנמצא ברשות היחיד, אלאבהתאם להוראות פקודת היערות .פרק ו': שמירת הסדר והניקיון בגנים ציבוריים35 בפרק זה, "מפקח" - לרבות עובד עירייה שראש העירייה מינהו בכתב להיות שומר .בגן.36 לא יימצא אדם בגן בשעות שהכניסה לגן נאסרה בהוראת ראש העירייה כמפורט .בהודעה המוצגת בגן או בכניסה אליו; לא הוצג כל שלט כאמור, יראו את הכניסהכמותרת בכל שעות היממה .37 לא יפריע אדם לבעלי חיים שאינם בבעלותו מלהלך, לעוף, או לשוטט בגן; לא יטריד .אדם בעל חיים, לא ייקח ולא ינסה לקחת אותו, את ביציו או כל חלק ממנו, ולא ישיםאדם מלכודת לבעל חיים ברחבי הגן .38 לא יעקור אדם, לא יגדע ולא ישחית צמח בגן, אלא אם כן ראש העירייה או המפקח .נתן הרשאה לכך ובהתאם לתנאי ההרשאה וכפוף להוראות פקודת היערות; אם הצמחהוא ערך טבע מוגן כהגדרתו בחוק גנים לאומיים, הרשאה כאמור כפופה להיתר מנהלהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בהתאם להוראות חוק גנים לאומיים .39 )א( לא ידרוך אדם, לא יטפס, לא ישבור, לא ישחית, ולא ירשה לאחר מטעמו לדרוך, .לטפס, לשבור או להשחית, צמח, מקום נטיעות, גדר, משוכה, שער או סורג במקום שבומוצגת הודעה האוסרת על כך, ולא יהלך אדם בגן אלא בשבילים או בשטחים שנקבעולכך.)ב( לא ילון אדם בגן ולא יקים בו אוהל אלא במקומות שראש העירייה התיר לכךבהודעה המוצגת במקום .)ג( לא יבעיר אדם אש בגן, לרבות הבערת אש לצורכי בישול, טיגון, צלייה או אפייה,אלא באזורים ובגנים המיועדים לכך .)ד( לא ישים אדם, לא יזרוק ולא ירשה לאחר מטעמו לשים או לזרוק פסולת בגן אלאבכלי האצירה המפוזרים ברחבי הגן .40 לא יכניס אדם רכב לגן, ולא ינהג בו ברחבי הגן בלא היתר מראש העירייה או המפקח, .אלא אם כן הותר הדבר בהודעה המוצגת בגן או בכניסה אליו .41 לא יעסוק אדם ברוכלות בגן, אלא אם כן הדבר הותר לו במפורש ברישיון רוכלות שנתן .לו ראש העירייה .42 לא ישחק אדם במשחקים שלא הותרו למשחק בגן, ולא ישחק במקומות שלא הותר .המשחק בהם בגן, כפי שיקבע ראש העירייה בהודעה שפורסמה בגן .43 לא יעשה אדם מעשה בגן שיש בו כדי לגרום לסכנה, הפרעה, או נזק לאדם או לבעל .חיים המצוי בגן או בסביבתו, או שיש בו כדי להפר את הסדר בגן .

44. )א( לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן ולא יניח לו להיכנס לתוכו, אם הדבר נאסר .בהודעת ראש העירייה שפורסמה בגן .)ב( הכניס אדם לגן בעל חיים שכניסתו לא נאסרה לפי סעיף קטן )א(, לא יניח לבעלהחיים שבאחריותו, להלך בלי השגחה וימנע אותו מלהפריע לאדם או לבעל חיים אולפגוע בהם או בצמח בגן .)ג( לא יקשור אדם בעל חיים לצמח, גדר, משוכה, שער או סורג שהוקמו בגן אוברשות הרבים לשם הגנה על הצמח ולא יניח לבעל החיים לעמוד לידם .45 )א( לא יקיים אדם בגן עינוג ציבורי, אסיפה כהגדרתה בחוק הבטיחות במקומות .ציבוריים, התשכ"ג 201962- , אירועים וחתונות אלא לפי היתר ובכתב מראש העירייהאו המפקח, ובהתאם לתנאי ההיתר .)ב( לא ייתן ראש העירייה או המפקח היתר כאמור, אלא אם כן מבקש ההיתר קיבלאת הרישיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים לפי כל דין לקיום האסיפה או אירועכאמור.46 לא יתרחץ אדם בבריכה, באגם, במעיין, או במזרקה המצויים בשטח הגן, לא יכבס .בהם כל כביסה, ולא ירחץ בהם בעלי חיים או חפץ אחר, אלא ברשות ראש העירייה אוהמפקח ולפי הוראותיו, אלא אם כן הוצגה במקום הודעה המתירה את הדבר .פרק ח': ניקוי מדרכות47 )א( בעל עסק חייב לטאטא את המדרכה הגובלת בעסקו עד לשפת הכביש, באופן .שלא תימצא עליה פסולת ביתית ותהיה נקייה .)ב( חובת טאטוא המדרכה כאמור בסעיף קטן )א( תחול על בעל עסק בימים ובשעותשבהם העסק פתוח ..)ג( לא ישתמש בעל עסק במים זורמים לשם ניקוי המדרכה)ד( אם בעת שהעסק פתוח סבור ראש העירייה או המפקח, כי המדרכה הגובלתבעסק אינה נקייה, רשאי הוא לדרוש מבעל העסק לנקותה ובעל העסק יטאטא אתהמדרכה בתוך שעה ממועד הדרישה; דרישה כאמור יכול שתהיה בהוראה בעל פהאו בכתב .48 בעל עסק החייב בניקוי מדרכה, לא ישליך ולא יפזר לרחוב את הפסולת שאסף ולא .ירשה לאחר מטעמו להשליך או לפזר את הפסולת כאמור .פרק ט': שמירת חזיתות, ניקוי מגרשים, חצרות, כניסות חדרי מדרגות ומקלטים49 בפרק זה - ."בעל נכס" - לרבות בעל בית עסק;"חפצים" - פריט המצוי בחזיתו של בית, בין אם הוא צמוד, תלוי או מונח על החזית וביןאם לאו, לרבות מרזבים חיצוניים, מזגנים, דודי שמש, מכלים, אנטנות תקשורת,צנרת לסוגיה, מתלי כביסה, סורגים, יריעות בד, יוטה או חומר אחר;"שיפוץ" - לרבות תיקון, שיפור וחידוש של בניין או חלק ממנו וכולל עבודת צביעה,טיח, סיוד, סתימה או מילוי, שינוי מקום צנרת חיצונית, עבודות להגנה מפני חלודה, רטיבות או מים, וכן הריסה או סילוק דבר הפוגע במראה של חלק מהבנייןוקירותיו החיצוניים של אותו חלק או בתקינותם, לרבות הסרת מרזב המותקן עלגבי קיר או חלק אחר של הבניין הנשקפים אל רחוב או גינה, שימוש או חיבור צנרתלתעלת ניקוז מי שטיפה או כביסה וכן ניקיון ותקינות המקלט, ובלבד שעבודותאלה דרושות לשם שמירת המראה של חזית הבניין ואינן טוענות היתר בנייה .50 )א( בעל נכס ומחזיק בו חייב לשמור על ניקיונם של החצר, המבוא לנכס, מקום חניה, .חדר מדרגות, הגג, המקלט, כל שטח פרטי או משותף אחר אם קיים, וכל מקום המשמשאת דיירי הנכס, פרט לדירות הפרטיות, לנקותם ולשמרם להנחת דעתו של ראשהעירייה, המפקח או התברואן, לסלק כל פסולת ביתית, פסולת חקלאית, או פסולתבניין, וכן לנקות את מדרגות חדר הכניסה .)ב( אדם המעסיק עובדים לעבודות בנייה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, או עושהעבודה זו בעצמו, חייב להבטיח במקום העבודה נוחיות סניטרית כנדרש לעובדיםבמקום, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן לפנות פסולת שהצטברה במקום, לגדר אתהמקום, ולהציב מכולת פסולת להנחת דעת ראש העירייה, המפקח או התברואן .51 ראש העירייה, המפקח או התברואן רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס או .ממחזיק בו, לנקות את הנכס או כל חלק ממנו לרבות המקלט הצמוד לנכס, חזית הנכס,חדר המדרגות, שטח הקרקע שמשתמשים בו או מחזיקים בו יחד עם הנכס כחצר אוכגינה או לצורך אחר של אותו נכס, וכן את הכניסות לנכס, או לעשות כל עבודה אחרתהדרושה, לדעת ראש העירייה, המפקח או התברואן, לניקיון הנכס; ההודעה תכלולתנאים ופרטים בדבר האופן שבו יש לבצע את הניקיון או את העבודה והמועד שבו ישלבצעם; מקבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה .52 בעל נכס חייב לבנות קיר תומך או גדר ולגדר את הנכס או להקים בו קיר הפרדה, ככל .שהדבר דרוש לשם מניעת מפגע או סכנה לציבור, ובהתאם לדרישת ראש העירייה,המהנדס או המפקח ולהנחת דעתו .53 )א( בעל נכס או מחזיק בו חייב לשמור על תקינות חזית הנכס . .)ב( לא יתלה אדם, לא יצמיד, לא יניח, ולא ירשה לאחר מטעמו לתלות, להצמיד אולהניח כבסים וחפצים אחרים בחזית הנכס הפוגעים בחזיתו או המהווים או העלוליםלהוות סכנה לציבור, אלא לפי הנחיות המהנדס; נמצאו חפצים מונחים, תלויים אומוצמדים בחזית נכס, יראו את המחזיק בנכס כאחראי לתלייתם, הנחתם או הצמדתםשל החפצים .)ג( בעל נכס או מחזיק בו ימלא אחר דרישות ראש העירייה או המפקח, בכל הנוגעלסילוק כבסים או חפצים התלויים או המונחים בחזית הנכס בתוך הזמן הנקוב בהודעהוכן לדרישות המהנדס בכל הנוגע להתקנת מסתורי כביסה, דודי שמש, אנטנות וצלחותתקשורת, מסתורים לבלוני גז, מקומות להתקנתם של מזגנים ומרזבים, שמירת ניקיונם,והכול כפוף להוראות כל דין .54 )א( ראש העירייה או המהנדס רשאי לדרוש מבעל נכס, בהודעה בכתב, לבצע בנכס .או בחזית הנכס עבודות שיפוץ כמפורט בהודעה; בעל נכס שקיבל דרישה כאמור חייבלמלא אחריה .)ב( בדרישה לפי סעיף קטן )א(, רשאי ראש העירייה או המהנדס לקבוע תנאים, פרטיםודרכים לביצוע העבודות והתקופה שבה יש לבצען, וכן הוראות בנוגע לחומרים,לצבעים ולאופן ביצוע העבודות .

55. נדרש אדם בהודעה בכתב לבצע עבודות שיפוץ כאמור בסעיף 54 ולא ביצען או לא .השלימן בתוך התקופה שנקבעה בהודעה או ביצע עבודות שיפוץ הפוגמות בצורההחיצונית האחידה של הבניין או שיפץ חזית בניין שלא לפי התנאים וההוראותשנקבעו בהודעה, רשאי ראש העירייה או המהנדס לבצע את עבודות השיפוץאו להרוס או לתקן את העבודות שנעשו, לפי העניין, ולגבות מאת אותו אדם אתההוצאות שהוציאה העירייה לשם כך, ובלבד שהתראה על ביצוע העבודות על חשבוןאותו אדם, נמסרה לו זמן סביר מראש .56 )א( בהוצאות השיפוץ לפי פרק זה יישאו - .) 1( בנכס שרשום כבית משותף לפי חוק המקרקעין - בעלי הדירות בו; בעליהשל כל דירה יחויב לפי שטחה היחסי של רצפת הדירה שלו לעומת השטח הכוללשל רצפת כלל הדירות בבניין; הכל זולת אם נקבע שיעור אחר בתקנון הביתהמשותף כמשמעותו בסימן ג' לפרק ו' בחוק המקרקעין;) 2( בנכס אחר - הבעלים של הנכס לפי חלקו היחסי בנכס .)ב( בעל נכס החייב בהוצאות שיפוץ לפי סעיף קטן )א( ישלמם לעירייה מיד עםהשלמת השיפוץ לפי חשבון שיישלח אליו מאת המהנדס, ואולם אם בוצע השיפוץבשלבים רשאית העירייה לגבות מבעל נכס מיד עם השלמת כל שלב, את דמיהשתתפותו בהוצאות אותו שלב או אותם שלבים שהושלמו לפניו, לפי חשבון שיישלחאליו כאמור .)ג( דמי ההשתתפות כאמור בסעיף קטן )ב( ישולמו בתוך 3 חודשים ממועד הודעתראש העירייה או המהנדס לבעל הנכס על השלמת השיפוץ או השלמת שלב משלביהשיפוץ בצירוף חשבון דמי השתתפות .57 )א( קיבל בעל נכס דרישת שיפוץ והוא סבור, כי הנכס אינו טעון שיפוץ או כי אין לבצע .בו עבודות שפורטו בדרישה, רשאי הוא, בתוך 60 ימים ממועד שקיבל את הדרישה,להגיש לוועדה השגה על החלטתו של המהנדס; הוועדה תדון בהשגה ותיתן החלטהבכתב בתוך 90 ימים ממועד הגשת ההשגה; לעניין זה, "הוועדה" - ועדה שתורכבמהמנהל הכללי של העירייה או מי מטעמו, גזבר העירייה או מי מטעמו ואדריכלשאינו עובד העירייה אשר ימונה על ידי העירייה .)ב( הוגשה השגה כאמור בסעיף קטן )א(, ייעצר מניין הימים לביצוע האמור בדרישתהשיפוץ, עד שתיתן הוועדה את תשובתה בכתב .)ג( לעניין סעיף זה, יראו השגה שהוגשה לגבי בית משותף, אם חתמו עליה בעליהדירות אשר שלושה רבעים לפחות מן הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם .)ד( על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאית הוועדה לדון בהשגה שהוגשה באיחור אםראתה שיש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת .פרק י': התקנת מיתקנים למזגני אוויר58 )א( אדם המתקין, המחזיק או המפעיל מזגן אוויר הנמצא בחלק הבניין הפונה .למדרכה, לרחוב או לרשות הרבים, חייב להתקין מיתקן לקליטה וניקוז נוזלים ולמניעתטפטוף הנוזלים על המדרכה, על הרחוב או לרשות הרבים )להלן בפרק זה - מיתקן( .

)ב( צורת המיתקן, מיקומו ואופן התקנתו ייקבעו בידי המהנדס)ג( המפקח רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל נכס או מחזיק בו להתקין מיתקןלמזגן ולקבוע את מועד ההתקנה וכן להורות כל הוראה בדבר נקיטת אמצעים למניעתטפטוף הנוזלים על המדרכה .)ד( מי שנמסרה לו הודעה לפי סעיף קטן )ג(, חייב למלא אחריה לפרטיה, להנחתדעתו של המפקח ובזמן שהוא קבע .פרק י"א: החזקת בעלי חיים59 )א( לא יחזיק אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להחזיק בעל חיים, אלא אם כן הוא נוקט .אמצעים סבירים כדי למנוע מבעל החיים לגרום סכנה לחייו או לבריאותו של אדם,ולא יחזיקו באופן הגורם או העלול לגרום לפסולת, מפגע מזיקים או ריחות רעים, רעשבלתי סביר, לכלוך, או הטרדה לשכנים או לעוברי אורח .)ב( לא יחזיק אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להחזיק בנכס בעל חיים אשר אין מחזיקיםאותו למעשה או בדרך רגילה, אלא לפי היתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיההיתר..)ג( לא יאכיל אדם בעל חיים ברשות הרבים באופן שיש בו כדי לזהם אותה60 )א( לא יניח אדם לבעל חיים שבהחזקתו להלך ברשות הרבים בלא השגחה, ולא .ישאיר אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להשאיר בעל חיים ברשות הרבים באופן המהווהאו עלול להוות מכשול, או באופן העלול לגרום נזק לבני אדם .)ב( לא יעביר אדם עדר כבשים או עזים ברשות הרבים בלא היתר מאת ראש העירייהאו המפקח ובהתאם לתנאי ההיתר .פרק י"ב: הגשת דין וחשבון לעניין הגנת איכות הסביבה61 בפרק זה - ."בעל מפעל" - אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מהמפעל, או שהיה מקבלה אילוהיה המפעל נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח, מנהל או נאמן, בין שהואהבעל הרשום של המפעל ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה;"מזהם" - כל חומר הנפלט או המסולק מהמפעל והעלול לשנות את איכות האוויר אוהמים, לרבות מי תהום, מחוץ לשטח המפעל, או עשוי להיות מטרד או מפגע לציבוראו להפריע לפעולה תקינה של מיתקנים לסילוק פסולת או לטיהור שפכים .62 )א( בעל מפעל יגיש לעירייה על פי הודעה מאת ראש העירייה אחת לשנה דין .וחשבון בדבר הפעלתו של המפעל, המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו; הדין וחשבוןיתייחס לשנה המסתיימת ביום 31 במרס של השנה שבה נשלחה ההודעה ויוגש על גביהטופס כקבוע בתוספת .)ב( בעל מפעל שנמסרה לו הודעה להמציא דין וחשבון כאמור בסעיף קטן )א( ימלאאחר הדרישה הכלולה בה בתוך הזמן הנקוב בה, ואם לא צוין זמן - בתוך חודשייםמיום שנמסרה לו .)ג( חל שינוי בדבר הפעלתו של המפעל, המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו, יגישבעל המפעל דין וחשבון על כך לא יאוחר מ– 30 ימים מיום השינוי על גבי טופס כמפורטבתוספת.

63. ראש העירייה רשאי - .) 1( לדרוש מבעל מפעל להגיש דין וחשבון על פי סעיף 62 ;) 2( להאריך מועד מן המועדים שקובע חוק עזר זה אם נסיבות העניין מצדיקות זאתלדעתו;) 3( להודיע לבעל המפעל כי תבוצע בדיקה או בדיקות במפעלו לצורך חוק עזר זה,בתאריך הנקוב בהודעה .64 מפקח רשאי - .) 1( להיכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחום העירייה ולבדוק מי הם בעלי המפעלומהו אופי הפעולה המתנהלת בו;) 2( להיכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחום העירייה כדי לבדוק את הפרטיםהמפורטים בדין וחשבון;) 3( לערוך כל בדיקה בכל ממצא היכול לשמש ראיה לעבירה על הוראות פרק זה .65 הודעה על פי סעיף 63 ) 3( תפרט את האמצעים שעל בעל המפעל לנקוט כדי לאפשר .ביצוע הבדיקה או הבדיקות הנדרשות; בסעיף זה, "אמצעים" - לרבות התקנתמיתקנים.66 בעל מפעל ימסור לראש העירייה, לפי דרישתו בכתב, בתוך המועד הנקוב בהודעה, כל .ידיעה, ממצא או מסמך הדרושים לדעת ראש העירייה לביצוע חוק עזר זה .פרק י"ג: שונות67 לא יפריע אדם לראש העירייה, למהנדס או למפקח, או לקבלן מטעם העירייה שקיבל .אישור בכתב מראש העירייה, במילוי תפקידם לפי חוק עזר זה .68 )א( נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי חוק עזר .זה על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו ככל שהעבירה קשורה לתחום פעילותושל התאגיד ובוצעה על ידי העובד במסגרת עבודתו; לעניין סעיף זה, "נושא משרה"- מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או עובד מינהלי בכיר האחראי מטעםהתאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה .)ב( נעברה עבירה לפי חוק עזר זה על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה כינושא משרה ב

 

הדפס