פרסם בקשות תמיכה

פורסם בתאריך :6/7/2021

עיריית שפרעם

פרסום


1. עיריית שפרעם מודיעה על מתן הזדמנות לאפשר לעמותות (לא למטרות רווח) הפועלות בשפרעם בתחומי: ספורט, תרבות, אמנות, חינוך, איכות סביבה, בריאות הציבור, בריאות וסביבה להגיש בקשות לתמיכה עבור שנת הכספים 2021.

2. בקשות התמיכה, הגשה, דיון ואישור כפופות להוראות מנכ"ל משרד הפנים מס '4/2006 - נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות ולתקני התמיכה העירוניים לעמותות לשנה. 2021 מפורט באתר העירייה www.shefaram.muni

3. על המועמדים לוודא שבקשת התמיכה כוללת את כל הפרטים הנדרשים וכל המסמכים מצורפים אליה בהתאם להוראות.

4. הבקשות מוגשות במשלוח אישי רק בלשכת מנכ"ל העירייה על גבי טפסים רשמיים עם כל המסמכים הנדרשים עד לא יאוחר מיום 7/7/2021 בשעה 13:00.

5. בחינת בקשות וקבלת החלטות בעניין בוועדת התמיכה מותנית במצב הכלכלי של העירייה.

6. לצורך אישור ובירור, לא תינתן הארכת מועד אחרון להגשת בקשות מכל סיבה שהיא, ולא תידון בקשות לתמיכה שאינן מוגשות במועד ובהתאם להוראות ולקריטריונים כאמור לעיל.

7. הודעה זו אינה מהווה חובת העירייה לספק תמיכה.

ארסן יאסין
ראש העיר
הדפס