הארכת מועד מכרז עריכת ביטוחי העירייה

פורסם בתאריך :11/19/2019

עיריית שפרעם מודיעה בזאת על הארכת המועד האחרון להגשת מכרז מס' 2019/ 33 –  עריכת ביטוחי העירייה

המכרז לעיל עד ליום 3/12/2019 שעה 12:00.

עורסאן יאסין / ראש העירייה

הדפס