עיריית שפרעם /פרסום חיצוני 54/2023

وظائف

עיריית שפרעם /פרסום חיצוני 54/2023

                                     עיריית שפרעם /פרסום חיצוני   54/2023                                    28.12.2023

 

בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה למשרה פנויה :

שם המשרה: ממלא מקום רופא וטרינר רשותי  

דירוג ודרגה: רופאים ווטרינריים

אחוז משרה: 51%

תקופת המינוי - מדובר במשרה זמנית , ממלא מקום רופא וטרינר רשותי שנמצא בחופשת מחלה, תקופת המינוי

                           שלושה חודשים  או עד חזרת העובד מחופשת מחלה המוקדם מבניהם, עם אפשרות להארכת מינוי

                           בכפוף לאישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

תיאור תפקיד: מצורף לטופס הבקשה אשר כולל תואר התפקיד ותנאי הסף והינו הנוסח הקובע והמחייב.

תנאי סף:

• השכלה ברפואה וטרינרית, כהגדרת חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א 1991.

• עדיפות  תינתן למי שסיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות אשר תוכנו אושר ע"י מנהל שירותים הווטרינרים במשרד החקלאות. מועמד שלא סיים קורס זה  ויבחר בוועדת הבחינה, יהיה עליו לסיים קורס זה תוך תקופה של 18 חודשים מיום היבחרו.

•מוכנות לעבור הדרכה והשתלמויות מיוחדות בתחום, טרם קבלת ההסכמה למינויו לתפקיד.

• ניסיון מקצועי: שנתיים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות הציבור הווטרינרי.

• ניסיון ניהולי: שנה אחת לפחות.

 

או

 

 אישור מנהל השירותים הווטרינריים בשדה  - משרד החקלאות ופיתוח הכפר  בדבר כשירות לעבוד בתור ממלא מקום רופא וטרינרי.

 

כפיפות: מנכ"ל העירייה

 

הוראות מחייבות נוספות:  

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה  או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

 

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום ראשון 31.12.2023  

 

עורסאן יאסין

 

ראש עיריית שפרעם