הליך שוויוני 22/2023 (חוזר 3)- משרה פנויה למורה

وظائف

הליך שוויוני 22/2023 (חוזר 3)- משרה פנויה למורה

5.10.2023

עירית שפרעם / הליך שוויני חיצוני   22/2023 (חוזר 3)


בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה למשרה פנויה אלו :

א.    שם המשרה :   מורה  

אחוז משרה: 70%

              דירוג ודרגה : עובדי הוראה

כפיפות: מנהלת שאכול פיס

תנאי סף :      

בעל תואר אקדמאי ראשון  B.ed.או B.A  לפחות  בתחום: רב תחומי , מדעים כימיה או פיזיקה או ביולוגיה, תואר שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה  להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

1.       תעודה הוראה מתאימה לחינוך על יסודי.

2.       התפקיד הנו לצורך הנחיית קבוצות והעברת סדנאות בתחום כימיה, פיזיקה /או ביולוגיה.

3.       תקופת ההעסקה הנה לשלוש שנים בהתאם לתקציב מהגורם הממן.

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה או אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום שני  9.10.2023

 

עורסאן יאסין – ראש עיריית שפרעם