מכרז מס' 40/2023 - מדריך מע"ש

وظائف

מכרז מס' 40/2023 - מדריך מע"ש

                                                       עיריית שפרעם /פרסום חיצוני   40/2023                                         26.09.2023

 

בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה  למשרה הפנויה הבאה:

 

שם המשרה : מדריך מע"ש  

 

אחוז משרה : 100%

 

תיאור המשרה  בקצרה:

עובד אחראי להדרכה ולהפעלת קבוצות חניכים בפעילויות חינוכיות ובעבודה יצרנית בבית מלאכה מוגן בהתאם להנחיות שנקבעו או ייקבעו ע"י הממונים. אחריות לשלום החניך, הדרכה וטיפול בו בהמשך שהותו במפעל המוגן. הדרכת חניכיו בשימוש בכלי עבודה ובמכשירים. טיפוח תעסוקה קבלנית ויחס חיובי לעבודה. פיקוח ומעקב אחר התקדמות חניכיו. עריכת דו"חות על החניכים בקבוצתו בהתאם לנדרש. השתתפות בטיולים, בימי ספורט, בקייטנה ובאירועים חברתיים הנערכים לחניכי המע"ש.

 

 

דירוג ודרגה :

א- מדריך מע"ש בעל כישורי הוראה ו/או הדרכה שהוכר ע"י המחלקה לכ"א בהוראה במשרד החינוך או ע"י האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה, ידורג (אישית) בדרוג החינוך המשלים.

 

ב- דרגת מדריך בדרוג האחיד היא : 5-7

 

כפיפות: מנהל מע"ש

 

תנאי סף :

בוגר בי"ס תיכון או קורס תלת-שנתי בבי"ס מקצועי ושנת ניסיון אחרת בהדרכה.

 

 

הנחיות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה  או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

 הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום שבת 30.09.2023

 

עורסאן יאסין

ראש עיריית שפרעם