הודעה על הארכת תוקף מכרז מס' 5/2023 - ביצוע סקר רישוי עסקים מבוסס GIS

מכרזים