מתן שירותי תכנון להכנת תכנית בניין עיר- אזור תעסוקה במתחם 14

מכרזים