מכרז מס' 7/2020 – מתן שירותי שמירה ואבטחת יום למוסדות החינוך בשפרעם

מכרזים

רכישת מסמכי המכרז:

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך 1800 ש:ח (לא יוחזר)

לקבלת בירור ופרטים נוספים:

סמיר קאיד בה/ קב"ט מוס"ח

 נייד: 0537784961

טל: 9059139 – 04
המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז:

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 25/6/2020

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.