معايير دعم الجمعيات لعام 2022

حرر في تاريخ :1/18/2021

                                                      ו ע ד ת   ה ת מ י כ ו ת

                                          תבחינם לקבלת תמיכה לשנת 2021

 

הוראות אלו הינן בגדר תוספת להוראות הנוהל למתן תמיכות של רשויות מקומיות שפורסם במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006  מיום 12/9/2006  ( הלן: "הנוהל"( . נוהל זה מחייב ויש לנהוג על פיו בכל הנוגע למתן תמיכות, כאשר מטרתו לקדם מינהל תקין, חסכון ויעילות ולמנוע פגיעה בטוהר המידות.

 

תנאי סף לזכאות לתמיכות

על העמותות להשלים המסמכים עד לתאריך הנקוב בהודעה שתפורסם בדבר האפשרות לקבל תמיכה כאמור בנוהל תמיכות, לא הושלמו המסמכים לפי דרישתה של הרשות, בקשת התמיכה לא תובא לדיון, אלא באישור מועצת העירייה כפוף להמלצת הועדה.

 

עמותה המבקשת תמיכה תפרט את השימוש המפורש בכספי התמיכה וכי היא מתחייבת כי הכספים יופנו לשימוש המבוקש בלבד ורק עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות.

 

המלצה למתן תמיכה תעשה רק לאחר שהוכח לוועדת  התמיכות שהעמותה עומדת בכל הכללים המאפשרים חלוקת תמיכה לעמותה כחוק ובכלל זה ציון מטרות התמיכה.

 

במסגרת התמיכה תיכלל כל פעילות בין בכסף ובין בשווה כסף שתיתן הרשות לגופים הנתמכים ובכלל זה שווי שכירות מבנים שבבעלות העירייה (להוציא מוסדות חינוך), הוצאות חשמל, מים, שרותי שמירה, עלות שכר עובדי עירייה הפועלים בתוך מוסדות חינוך בעלי סמלי מוסד ו/או המאושרים ע"י משרד החינוך בתפקידים כמו אבות בית, עלויות בשווה כסף אשר יינתנו, אם יינתנו, ע"י הרשות יקוזזו מהתמיכה שתאושר לגופים הנתמכים וכל עמותה המגישה בקשה לתמיכה מאשרת כי ידוע  לה הקיזוז והנ"ל באם יחול.

 

התמיכה לגופים הנתמכים לא תעלה על 90% מהיקף הפעילות הנתמכת השנתית נטו (כלומר: מחזור הפעילות השנתית הכולל בניכוי הוצאות הנהלה וכלליות) של הגוף הנתמך בשנת הכספים שלפני מועד הגשת הבקשה.

 

לא תינתן תמיכה לעמותות שסעיף הנהלה וכלליות עולה על 22% מהיקף הפעילות של העמותה.

 

 עמותות שהיתרה השנתית שלהן בדווח הכספי המבוקר עולה על 60% מהמחזור השנתי שלהן לא יזכו לתמיכה למעט מקרים שבהם קיימת קרן סגורה שיעודה למטרות לטווח ארוך כגון מבנים או רכישת ציוד, ועדת תמיכות תחשב לעניין זה במועד בו התקבלו כספי התמיכות לאותה שנה.

 

מוסד ציבור הקיים ופועל בתחום הרשות המקומית בלבד, אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום הרשות המקומית ובתנאי שתינתן תמיכה רק עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות המקומית. 

על אף האמור ,רשאית רשות מקומית, במקרים חריגים, לתת תמיכה למוסד ציבור הקיים ופועל מחוץ לתחומה, אם הוכח לה כי אותו מוסד ציבור נותן שירותים גם לתושבי העיר שפרעם וזאת בין היתר, תוך התחשבות  בהיקף השירותים הניתנים לתושבי שפרעם על ידי המוסד הציבורי.

  

תבחינים לתמיכה לשנת 2021

כללי

 בכל תחום, יתוקצב כל מוסד מתוך התקציב המתייחס לתחום, וזאת על סמך שלוש קבוצות תבחינים:

היקף פעילות כמותי על בסיס מחזור כספי כולל, מספר מבקרים, הכנסה עצמית, ותק וכמות מועסקים בתחום הפעילות המקצועית – 40%.

התוצר ובכלל זה היקף הפעילות, חדשנות ומגוון ומוניטין מקצועי – 35%.

תרומה לשפרעם בהתאם להיקף הפעילות, הכרה בין לאומית, תרומה חברתית – 15%.

העסקת מערך מתנדבים במסגרת הפעילות השוטפת של העמותה – 10%.

 

מודל התבחינים המפורט במסמך זה נועד לקבוע רק את גובה התמיכה בפעילות השוטפת של המוסד.

 

בנוסף ניתן לתת תמיכה לצורך מימון החיוב בארנונה, למימון פרויקטים חד פעמיים, כגון חגיגות יובל, שיפוצים וכיו"ב לצרכי קידום תוכניות הבראה וקידום תוכניות תרבותיות שהעיר שמה לה כיעד לטיפוח התרבות בעיר.

 

תנאי סף לזכאות לתמיכה

במוסד פועל או מתכוון לפעול בשפרעם ולטובת תושבי העיר.

 עם אישור התקציב השנתי של העירייה ע"י מועצת העירייה בנושאים שלהלן:

נושאי התמיכה והיקף

ספורט

חינוך

תרבות

חינוך סביבתי ושירותי בריאות

אחרים

 

פעילות בנושא הספורט

 עקרונות

עידוד ופיתוח הספורט בקרב הנוער כבסיס רחב של הפירמידה ההישגית והעממית.

 העירייה תיתן עדיפות בתחום הספורט לענף הכדורגל.

 עידוד ופיתוח הספורט בקרב הנשים.

 עידוד וטיפוח ענפי ספורט ו/או מגזרים בהתאם למדיניות הספורט של העירייה שתבחן בכל שנה מחדש, המימון לכך יבוא מהסכום הכללי שיוקצה לתמיכות בתחום זה.

 בכל שנה קבוצות שתגענה להישגים מיוחדים בענפי הספורט השונים (עליה לליגה גבוהה יותר, זכייה בגביע או אליפות וכו'), תקבלנה גמול כספי.

 כל ענפי הספורט יהיו זכאים לתמיכה בסיסית, עפ"י הקריטריונים בנוהל זה וכפוף לנוהל התמיכות.

 העירייה תתמוך רק בעמותות ספורט הרשומות כחוק באיגודי/התאחדויות הספורט הרשמיים של מדינת ישראל ונוטלות חלק פעיל בליבות ו/או האליפויות הרשמיות של הגופים הנ"ל ומוכרות ע"י מינהל הספורט במשרד המדע, התרבות והספורט לצורך התמיכה במסגרת סל שירותי הספורט, ולאחר המצאת אישורים מההתאחדויות השונות ו/או איגודים על רישום הקבוצות ו/או מספר הספורטאים, כפעילים בליגות ו/או בתחרויות הרשמיות.

 

העירייה באמצעות ועדת התמיכות תתגמל אגודות ספורט שתפעלנה בפרויקטים מיוחדים שתיזום בשכונות ו/או תגזרים ו/או בענפי ספורט שתחליט עליהם, למטרה זו יוקצו 20% מהתקציב הכללי לתמיכות.

 

חלוקת התמיכות ע"י ועדת התמיכות תתבסס על המלצת גורמי הספורט העירוניים.

 

התשלום לאגודות יתבצע לאחר אישור ועדת התמיכות ומועצת העיר.

 

העברת תמיכה שאושרה מותנית בהסדרת כל חובות המוסד לעירייה, חוב שלא יוסדר יקוזז מהתמיכה.

  

 

תבחינים

היקף פעילות כמותי:

הישגי ענף הספורט – 25%

מספר הנהנים – תבחין זה כולל את מספר האנשים המקבלים / נהנים בדגש על שרות לאוכלוסיות בעיר בכלל– 50%

שנות וותק- תמיכה על פי הוותק מבטאת את האינטרס לעודד רצף הפעילות המתמשכת של העמותה – 5%.

קיום מערך מתנדבים לטובת הפעילות השוטפת – 10%.

פעילות שמעודדת מגזרים שונים – ספורט נשים, ספורט בעלי מגבליות  – 10%.

 

עמותות שמפעילות קבוצת נשים (כדורגל, כדורסל הרשומות בהתאחדות הספורט הרשמית של המדינה ומוכרות ע"י משרד הספורט במשרד המדע ,התרבות והספורט ) ונמצאים באותה ליגה של קבוצת הגברים יקבלו העדפה מתקנת בכך שיהיו זכאים לתוספת 20% על הניקוד המגיע לעמותה בהתאם לתבחינים הנ"ל.

 

 

פעילות בנושא חינוך

היקף פעילות כמותי

מספר הנהנים- תבחין זה כולל את מספר האנשים המקבלים/ הנהיים משרות במוסד החינוכי בדגש של שרות לאוכלוסיות בעיר – 40%

שנות וותק- תמיכה על פי הוותק מבטאת את האינטרס לעודד רצף הפעילות החינוכית של המוסד ולתת ביטוי לתרומה המתמשכת לעשייה החינוכית בעיר – 15%.

מועסקים במשרות תוכן – "שרות תורן" פירושו אנשי מקצוע מתחום החינוך (להבדיל מאנשי מנהלה) המועסקים במוסד מתוקף פעילותו החינוכית, במונחים של משרות מלאת לשנה – 15%.

איכות פדגוגית של פעילות המוסד החינוכי – פעילות חינוכית בהתאם לחזון החינוכי העירוני- הפעילות החינוכית חייבת להיות הזיקה לחינוך ועל פי החזון החינוכי העירוני המעוצב ע"י הנהלת העירייה – 20%.

חדשנות ותגוון – פעילות המוסד החינוכי תאופיין בחדשנות ובתרבות של עשייה מתרחבת, יחד עם ייצוג של אוכלוסיות בעיר תוך התחזות בצרכים מיוחדים – 5%

קיום מערך מתנדבים לטובת הפעילות השוטפת – 5%.

 

תנועות הנוער

תבחינים

מספר החניכים- מספר נתוני החברים בתנועות הנוער אשר ילוו באישור רואה חשבון בדבר תשלום דמי חבר – 50%.

מספר הסניפים – 40%

פעילות ייחודית – בגין פרויקטים מיוחדים, חד שנתיים ורב שנתיים שהתנועות מפעילות ברשויות המקומיות, כל תנועה תגיש בתחילת שנה"ל הצעות לפרויקטים ויוזמות מקומיות / סניפיות – 5%.

מצב סוציו אקונומי – 5%.

תנאי למתן תמיכה – קבלת אישור/ התחייבות של הנהלת תנועת הנוער שכל הכספים שיועברו ע"י העירייה וכן יופנו לפעילות בסניף המקומי.

 

פעילות תרבות ואמנות

(1)עיקרי העיסוק באחד מתחומי האמנויות המקצועיות

התיאטרון, המוסיקה, האמנות הפלסטית, החזותית והבן תחומית, המחול, האופרה, הקולנוע, הספרות והשירה וכן תחרויות ופסטיבלים, מרכזי תרבות ואיגודי מנים, תיתכן תמיכה בתחומים חדשים שיתפתחו בעתיד ויזכו להכרה.

 

(2) חלוקת תקציב התמיכות בתחום התרבות

התחומים בהם יתמקדו התמיכות בתחום התרבות.

תיאטרון

בתי ספר לאמנות

אמנות פלסטית

אופרה

תחרויות בין לאומיות

מחול

ספרות ושירה

מוסיקה

מרכזי תרבות

איגודי אמנים

תחרויות ופסטיבלים

קבוצות חובבים ואמנויות הבמה

 (3) משקל התבחינים הראשיים:

3.1 היקף הפעילות כמותי 50% לפי הפירוט הבא:

3.1.1.מספר מבקרים (נהנים) 30%

תבחין זה כולל את מספר המבקרים בהפקות שהועלו ע"י המוסד, נתוני התפוצה של כתבי העת, מספר התלמידים בבתי"ס לאמנות וכו', במוסדות מוכרי כרטיסים, מספר המבקרים יכלול את מספר רוכשי הכרטיסים לצד כניסות ללא תשלום.

3.1.2. מחזור כספי 10%

תבחין זה כולל הן את ההכנסה העצמית של העמותה והן את התמיכה הממשלתית, התמיכה העירונית, חסויות ותרומות ממוסדות פרטיים וכל מקור תקציבי אחר, זהו תבחין בפני עצמו המשקף הן את היקף הפעילות והן את המסגרת התקציבית של המוסד הנתמך.

 

3.1.3. הכנסה עצמית/ מחזור 20%

תבחין זה כולל את התקבול הכספי מפעילותו המקצועית והאמנותית של המוסד בשנה נתונה, לקבות הכנסות ממכירת כרטיסים, מנויים, ספרים ושכר לימוד, ללא תמיכות ותרומות, חלק של ההכנסה העצמית במחזור הכספי הינו תבחין בפני עצמו המשקף את מידת הכלכלית של המוסד, עצמאית אותה מבקשת העירייה לתמרץ ולתגמל.

3.1.4. ותק המוסד 15%

תבחין זה מבטא את האינטרס לעודד את רצף הפעילות התרבותית של המוסד ולתת ביטוי לתרומה מתמשכת ועקבית לעשייה התרבותית בעיר.

כמו כן, נטל השכר עולה עם השנים, כל שצרכי המימון למוסדות ותיקים הינם גבוהים יותר, הוותק המכסימלי לחישוב כינו 30 שנים.

3.1.5 מספר פעולות 25%

3.2. תרומה לעיר – 10%

במסגרת תבחין זה תתבצע הערכת המשתנים ע"י כל אחד מחברי הועדה בנפרד על בסיס שאלונים והכרות עם שעיתם התרבותית.

 

הציון בתבחין איכות זה משקך את היקף הפעילות, כחלק מתוך היקף הפעילות הכולל של המוסד, הכוונה היא להערכה על סמך נתונים מדווחים, כגון מספר ההרצאות התחומי העיר, העלאת הפקות מקומיות ועוד.

 

העיר תעודד אמנים ומוסדות לפעילות בתוך העיר.

 

עשייה למען הקהילה ופעילות ממוקדת לאוכלוסיות המגורות  טעונות חיזוק, כגון עולים חדשים, בני נוער, קשישים, ובעלי מוגבלויות שונות, תילקחנה בחשבון גם פעילויות בין תרבותיות, התורמות לקירוב לבבות, פעילות משותפת ליהודים וערבם, והעלאת החשיפה לתכני תרבות ואמנות בקרב אוכלוסיית מצוקה.

 

קשרי חוץ מקצועיים ומוניטין בין לאומי, הגעת יוצרים מחו"ל לפרויקטים משותפים של אמנים מקומיים ואמנים מחו"ל והעלאת הפקות מחוץ לגבולות המדינה, חשיפה לתקשורת זרה בעיתונות או בערוצים חשובים, השתתפות ו/או אירוח פסטיבלים או אירוח פסטיבלים בין לאומיים וזכייה בפרסים חשובים.

 

3.3. קיום מערך מתנדבים לטובת הפעילות השוטפת – 10%

3.4. התוצר האמנותי  30%

3.4.1. חדשנות ומגוון

כנגזרת של מדיניות לעודד יצירה מקורית ועשייה תרבותית מגוונת, יילקחו בחשבון נתוני הפעילות של המוסד כגון מספר הפקות חדשות, עושר אמנותי, סוגי הפקות שוטפות, פרויקטים חד פעמיים ועוד, הציון הקטגוריה זו יינתן עפ"י התרשמות מפעילות המוסד,

כהשתקפותה בשאלונים על סמך היכרות עם עשייתו האמנותי.

 

3.4.2 מוניטין מקצועי

התבחין משקף את הערכת העירייה למיצובו של המוסד במפת התרבות העירונית, הארצית והעולמית, ערכן האמנותי של ההפקות המועלות במסגרת המוסד המופקים על ידי.

 

 עמותות כלליות

ארגוני נכים, טיפולים באוכלוסייה בעלת מוגבלויות, קידום שוויון בין המינים, בריאות ורווחה

 

קריטריוני הסף

סוג הפעילות או השירות או הנושא המרכזי המטופל ע"י העמותה – 45%

מתן שירות לתושבי שפרעם ובלבד שמספר הנהנים יעלה על 20 תושבים – 25%

קיום הפעילות בתחומי שפרעם – 10%

קיום פעילות סדירה ושוטפת במהלך כל השנה והעברת דיווח רבעוני למערכת הרווחה – 5%

קיום סיוע ממקורות אחרים בתקציב השנתי של הארגון – 5%

קיום מערך מתנדבים לטובת הפעילות השוטפת – 10%

 

 

ס – ו – ף –

 

 

طباعه