מכרז מס' 21.2024 לתפקיד מנהל יחידת פרוייקטים הנדסיים

وظائف

מכרז מס' 21.2024 לתפקיד מנהל יחידת פרוייקטים הנדסיים

07.06.2024

מכרז חיצוני מס' 21/2024

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה: מנהל יחידת פרוייקטים הנדסיים

דירוג ודרגה: דירוג מח"ר 10-12 או דירוג מהנדסים מקביל   או  תשלום בשיטת מיקור חוץ, ערך שעה כולל הכל (לרבות מע"מ) 170 ₪ .

אחוז משרה: 50%  או 89 שעה חודשיים

תיאור תפקיד: ניהול פרוייקטים הנדסיים  – פירוט במסמך המצורף לשאלון הגשת מועמדות

תנאי סף:

 * השכלה ודרישות מקצועיות: בעל תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המל"ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או אדריכלות.

* רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 1958.

דרישות ניסיון מקצועי וניהול:

א. ניסיון מקצועי- ניסיון של 5 שנים לפחות בפרויקטים הנדסיים.

ב. ניסיון ניהולי:

ברשות מקומית רמה ב' – ניסיון בניהול פרויקטים של שנתיים לפחות או בניהול  צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה או עקיפה. 

כפיפות:  מהנדס הרשות

הנחיות נוספות:

 

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה, אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש באופן ידני בשעות קבלה במחלקת משאבי אנוש או   במיל   cv@shf.org.il        וזאת עד למועד  אחרון יום שישי 21.06.2024

 

 

                                                                                        נאהד ח'אזם

                                                                                   ראש עיריית שפרעם