מכרז חיצוני מס' 24/2024 - מנהל בית ספר מקיף ג על שם אברהים נמר חוסין

وظائف

מכרז חיצוני מס' 24/2024 - מנהל בית ספר מקיף ג על שם אברהים נמר חוסין

7.6.2024

עיריית שפרעם מכרז חיצוני 24/2024

 

על פי סעיף 3 לחוק בעיריות (גיוס עובדים) עיריית שפרעם מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה : מנהל/ת בית ספר מקיף ג ע"ש אברהים נמר חוסין

אחוז משרה: 100%

דירוג ודרגה : דירוג עובדי הוראה  ודרגה לפי נתוני העסקה  של משרד החינוך (תעודות, שנות ותק וניהול).

כפיפות: מנהלת מחלקת חינוך

תיאור התפקיד:

ניהול בית ספר על יסודי  בהתאם להנחיות או הוראות משרד החינוך.

תנאי הסף  למשרת ניהול בבית ספר על יסודי:

1.ניסיון בהוראה – ניסיון בהוראה בפועל חמש שנים לפחות בבתי־ספר יסודיים או על־יסודיים (בכיתות א'-י"ב

ועד בכלל) המפוקחים על־ידי משרד החינוך, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה, ניסיון בהוראה

יוכר רק בגין הוראה בפועל במוסד חינוך כאמור, ורק הוראה שהוכרה כוותק בהוראה על־ידי משרד

החינוך. לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון: מרצה או מתרגל באוניברסיטה או

במכללה, רכז פר"ח, עבודה במסגרת תל"ן בחינוך הרשמי או תוכנית קרב וכיוצא באלה.

 

2.השכלה אקדמית – תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

 

3. השכלה פדגוגית – אחת מהתעודות הבאות:

* מורה מוסמך בכיר לחינוך העל־יסודי

* תעודת הוראה לחינוך על־יסודי ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה

* רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי  או רישיון לעיסוק בהוראה לעל־יסודי

* תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ לחינוך העל־יסודי.

הערות

א) תעודת בוגר בית־הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב) לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על אחת חלופות אלה.

ג) תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

 

4. הכשרת מנהלים -

בשנה"ל תשפ"ד, למשרות שתאוישנה בשנה"ל תשפ"ה, יידרשו המנהלים שימונו לתפקידם בהליך מכרזי או במינוי בפועל, ללמוד בתוכנית החדשה להכשרת מנהלים מכהנים (להלן: תוכנית ההכשרה החדשה למנהלים מכהנים). ההכשרה תחל טרם הכניסה לתפקיד אליו נבחרו, ותתקיים במהלך הקיץ ובמהלך שנת עבודתו הראשונה של המנהל .

עובד הוראה שנבחר לתפקיד מנהל בית־ספר, ולא השלים את מלוא חובותיו במסגרת תוכנית ההכשרה החדשה למנהלים מכהנים, יידרש לסיים את חובותיו במלואן עד לסיום התוכנית.

מנהלים, שיתמנו לניהול לאחר תום מועד ההכשרה- טרום תפקידילמדו את היקף השעות בימי השלמה מרוכזים שייערכו במכון אבני ראשה, בסמוך לכניסתם לתפקיד וכן על ידי מוסדות ההכשרה במהלך השנה

 

הפטורים מדרישה זו הם:

 1. מסיימי תוכנית ההכשרה לניהול בית־ספר – תעודת סיום  של התוכנית להכשרת מנהלים לבתי־הספר של אבני ראשה.
 2. בעלי תואר שני במינהל החינוך או תואר שני בניהול ובארגון מערכות חינוך שהחלו לימודיהם לתואר שני במינהל החינוך או בניהול וארגון מערכות חינוך עד שנת הלימודים תשע"א כולל. לעניין זה יודגש כי עובדי הוראה אלה יהיו כאמור פטורים מלימודים בתוכנית ההכשרה החדשה, אם נבחרו לתפקיד בשנת הלימודים תשפ"ד לקראת שנת הלימודים תשפ"ה בלבד. לפיכך, ולמען הסר ספק, אלה שייבחרו לתפקיד מנהל מוסד חינוך בשנת הלימודים תשפ"ה לקראת תשפ"ו, לא יהיו פטורים מחובת ההכשרה במסגרת תוכנית ההכשרה החדשה. 
 3. בעלי תעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים בארץ לבוגרים, אשר סיימו את לימודיהם בתוכניות להכשרת מנהלים של משרד החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו לתוכנית החדשה של מכון "ההכשרה של אבני ראשה".
 4. בעלי תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית־ספרית לבוגרים, אשר סיימו את לימודיהם בשנת תשס"ט (להלן "תוכנית הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה).
 5. מי שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית־ספר (יסודי, חטיבת ביניים, על־יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) רשמי או מוכר שאינו רשמי המפוקח על־ידי משרד החינוך, והוא עומד בתנאים הבאים:
 • בתשפ"ד משמש כמנהל במשך שלוש שנים לפחות ברצף.
 • שנות הניהול הוכרו לו כוותק בניהול.
 • אין חוות דעת שלילית על אופן תפקודו כמנהל, והוא עומד ביתר תנאי הסף לתפקיד מנהל. 

 

הוראות מחייבות נוספות: 

 • היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001
 • תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998
 • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש  בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.
 • בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה,  אישור מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי  או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.
 • וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.
 • מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה
 • נוסח מחייב למכרז זה הנו  חוזר מנכ"ל משרד החינוך:

נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים, הוראת קבע מס' 0414 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ג באדר תשפ"ד, 03 במרץ 2024 | הוראה תקפה מתאריך: 3.3.2024.

 (ראה לינק    https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=516  )

 

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il         או פיזית במשרדי משאבי אנוש בעירייה  עד למועד אחרון יום שישי 21/6/2024

 

נאהד חאזם

ראש עיריית שפרעם