עיריית שפרעם /פרסום חיצוני מס' 10/2024

وظائف

עיריית שפרעם /פרסום חיצוני מס' 10/2024

27.1.2024

עיריית שפרעם /פרסום חיצוני  מס' 10/2024

בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה  למורה תגבור בבי"ס תיכון עירוני ב, במקצוע הבא :

כימיה, ביולוגיה  ( משרה זמנית מילוי מקום מורה שיוצאת לחופשת לידה )

חלקיות משרה :

1.כימיה 19 ש"ש  פרונטאלית מילוי מקום מורה שיוצאת לחופשת לידה , תקופת המינוי הנה זמנית עד לחזרת המורה מחופשת לידה או 30.6.2024 המוקדם מבניהם.

2. ביולוגיה 20 ש"ש פרונטאלית מילוי מקום מורה שיוצאת לחופשת לידה , תקופת המינוי הנה זמנית עד לחזרת המורה מחופשת לידה או 30.6.2024 המוקדם מבניהם.

דירוג ודרגה : חינוך  בהתאם לנתוני העסקה

תנאי סף :

תואר B.A  לפחות במקצוע  הנדרש וגם תעודת הוראה על יסודי שמתאימה למקצוע ההוראה הנדרש.

 דרישות נוספות:

 היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

 תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

 תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

 העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

 בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור/נתוני העסקה או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

 וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

  מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום שני 29.01.2024

עורסאן יאסין  

 ראש עיריית שפרעם