עיריית שפרעם /פרסום חיצוני 8/2024

وظائف

עיריית שפרעם /פרסום חיצוני 8/2024

                                     עיריית שפרעם /פרסום חיצוני   8/2024                                    27.1.2024

 

בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה למשרות פנויות אלו :

עובד סוציאלי תעסוקה (עוצמה)   

אחוז משרה : 75%

תיאור  התפקיד  :

 אחריות כוללת על תהליך הליווי האישי בתחום התעסוקה של מקבלי השירות במרכז עוצמה, החל מקבלתם לתכנית הליווי התעסוקתית ועד סיומה, כולל: אינטייק ואבחון תעסוקתי, בניית תכנית ליווי אישית, אימון אישי וסיוע בהשמה בעבודה.

 פיתוח תכניות להתפתחות תעסוקתית.

 ייעוץ לצוות המרכז בתחום התעסוקה וכן לצוות המחלקה בהתאם להנחיות מרכז עוצמה.

 איתור צרכים של מקבלי השירות בתחום התעסוקה.

 איסוף, ריכוז והכנת נתונים אודות הצרכים בתחום התעסוקה של מקבלי השירות במרכז עוצמה.

 

מסלול הקידום:

לפי דירוג העו"ס  (רפורמה חדשה) – עפ"י וותק והכשרה  או לפי דירוג המח"ר

דירוג ודרגה - דרוג עו"ס (רפורמה חדשה)  ללא דרגת ניהול או דירוג מח"ר (37-39) בהתאם לכישורי העובד.

תנאי סף :

  • בעל תואר אקדמאי ראשון לפחות בתחום עבודה סוציאלית עובד סוציאלי (כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, תשנ"ו-1996) / או אקדמאי בעל תואר ראשון במדעי החברה והרוח , תואר  שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

 *  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים לבעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית

* רצוי ניסיון של שנה לפחות בתחום התעסוקה.

*  השתתפות בהשתלמויות וקורסים בתחום התפקיד.

 

תנאי עבודה : בהתאם לדרישות המקצועיות הנדרשות על ידי המשרד הממן, ודרישות מנהל מחלקת הרווחה. 

התפקיד כולל עבודה בשעות בלתי שגרתיות

כפיפות: מנהל לשכת הרווחה או מי מטעמו

הוראות נוספות :

*היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

*תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

*תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

*העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

*בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה  או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

*וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

*תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום שלישי 30.1.2024  בשעה 12:00.

עורסאן יאסין – ראש העירייה