מכרז חיצוני מס' 2/2024 - מנהל מצוינות STEM רשותי

وظائف

מכרז חיצוני מס' 2/2024 - מנהל מצוינות STEM רשותי

12.01.2024

מכרז חיצוני מס' 2/2024

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים) , עיריית שפרעם מודיעה על פרסום המשרה הבאה :

שם המשרה : מנהל מצוינות STEM רשותי

דירוג ודרגה : 37-39 או דירוג מקצועי אחר מתאים.

אחוז משרה : 50%

תקופת המינוי : המשך המינוי כפוף לתקציב המשרד הממן.

תיאור התפקיד :

קביעת יעידם ומטרות למש שני הקרובות בשיתוף ראש מנהל חינוך ברשות. בנייה וביצוע של תוכנית רב שנתית, רשותית ובית ספרית, המבוססת על מטרות, יעדים מדידים ופעולות להשגת היעדים.

בניית פיתוח מקצועי לכלל המורים המלמדים את מקצועות הSTEM ברשות. ניהול תוכניות קיימות, איגום משאבים ורתימת שותפים ליעדי המצוינות. בנייה ותפעול של הציר המנטלי ברשות: יצירת תמונת עתיד ותחושת מסוגלות בקרב תלמידי המצוינות. יצירת שפת מצוינות רשותית.

תנאי סף – השכלה ודרישה מקצועית:

  • בעל תואר אקדמאי ראשון לפחות באחד ממקצועות ה STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
  • תעודת הוראה באחד ממקצועות ה STEM- חובה (יסודי או על יסודי)
  • ניסיון פדגוגי לפחות 3 שנים באחד ממקצועות ה STEM- חובה, בעל יסודי – יתרון.
  • ניסיון של שנה לפחות בעבודה מול בסיסי נתונים והפקת מיפויים- חובה.
  • ניסיון ניהולי-יתרון

הערה : המנהל יחויב בימי ג' בפיתוח מקצועי למנהלי מצוינות רשותיים של משרד החינוך.

כפיפות : מנהל/ת אגף החינוך.

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה, אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il         או באופן ידני למשרדי משאבי אנוש בעירייה

  עד למועד אחרון יום שישי 26.01.2024

עורסאן יאסין

ראש עיריית שפרעם