עיריית שפרעם – מכרז חיצוני מס' 56/2023

وظائف

עיריית שפרעם – מכרז חיצוני מס' 56/2023

15.12.2023

עיריית שפרעם – מכרז חיצוני מס' 56/2023

 

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה : פסיכולוג חינוכי

דירוג ודרגה :  דירוג פסיכולוגים (37-39)

חלקיות משרה :  100%

תיאור התפקיד :

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום. עיקרי תפקידו: מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.  

דרישות הסף:

·         בעל תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה  קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958 או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.

·         לימודיים יישומים בפסיכולוגיה הכוללים התנסות מעשית בטיפול ובאבחון פרטני (פרקטיקום )  וקורס מלווה מחייב להתנסות מטעם המוסד האקדמי (4 נ"ז לפחות ).

או

בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט  עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט  אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

·         רישום מקצועי – רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט.

·         שפות : עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית, שפה ערבית ברמת שפת אם.

·         יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה - OFFICE

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה, אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום שישי 22.12.2023

 

עורסאן יאסין

ראש עיריית שפרעם