עיריית שפרעם /פרסום חיצוני 50/2023

وظائف

עיריית שפרעם /פרסום חיצוני 50/2023

                                     עיריית שפרעם /פרסום חיצוני   50/2023                                    4/12/2023

 

בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה  למשרה הפנויה הבאה:

1)     שם המשרה : רכז התנדבות רשותי  

אחוז משרה 30%

תיאור המשרה :

·         שימוש כמוקד וסמכות מקצועית בנושא התנדבות לכלל העוסקים בהתנדבות ברשות.

·         מתן ליווי וסיוע לארגונים ומוסדות ברשות המפעילים מתנדבים, בתחומים כגון גיוס מתנדבים, הכשרה, הוקרה וביטוח – על פי צרכיו של כל ארגון.

·         מתן ליווי וייעוץ שוטף בתחום ניהול המתנדבים לעובדי המחלקה והרשות המפעילים מתנדבים .

·         מיפוי שוטף של צרכים ברשות, וייזום תוכניות התנדבותיות למענה על אותם צרכים בשיתוף ארגונים ברשות וגורמים רלוונטיים.

·         בניית תשתיות מקומיות להרחבת מספר המתנדבים, בדגש על אוכלוסיות המתנדבות פחות, ולשיפור איכות ההתנדבות.

·         ביצוע מהלכים להעלאת מודעות להתנדבות וסיוע בגיוס, מיון והפניית מתנדבים לכלל תוכניות ההתנדבות ברשות.

·         חיבור ויצירת ממשקי עבודה בין כלל הגופים המפעילים מתנדבים ברשות וביניהם לבין גורמים רלוונטיים ברשות.

·         יצירת קשרי עבודה שוטפים ושיתופי פעולה מקצועיים עם גורמים נוספים המקדמים התנדבות ברשות, כגון רכז ההתנדבות הרשותי בחינוך, מרכז הצעירים, תנועת של"מ וכד'.

·         גיוס עסקים מקומיים להתנדבות ותרומה לקהילה.

·         ביצוע מהלכי הוקרה לכלל המתנדבים ברשות.

·         חיבור והטמעת כלים ותשתיות התנדבות ארציות לארגונים ומסגרות ברמה המקומית.

·         בניית מערך ההתנדבות הרשותי לשעת חירום.

·         ביטוח המתנדבים ברשות על פי הנחיות הביטוח הלאומי.

·         ביצוע מהלכי מדידה והערכה שוטפים של ההתנדבות והאפקטיביות שלה.

·         הוצאה לפועל של מדיניות תחום התנדבות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והוראות הפיקוח המחוזי.

תנאי סף :

·         בעל תואר אקדמאי ראשון (B.A) לפחות בתחום עבודה סוציאלית או בעל תואר אקדמי, רצוי במדעי חברה או רוח. הכוונה תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

·         רישום בפנקס העובדים  הסוציאליים לבעלי תואר אקדמאי בעבודה סוציאלית.

·         ניסיון התנדבותי מוכח לפחות שנה.

·         עדיפות לבעלי ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים והיכרות עם המגזר השלישי.

·         יכולות מוכחות ליצירת שיתופי פעולה מורכבים ועבודה בין מגזרית.

·         יכולת גבוהה להנעת עובדים ומתנדבים ותקשורת בין אישית מצוינת.

·         יכולת טכנולוגית גבוהה.

·         כושר סדר וארגון ויכולת לנהל מספר משימות במקביל.

·         ראייה וחשיבה מערכתית.

·         תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בשיווק, גיוס משאבים ו/או יזמות

 

2)     עובד סוציאלי מט"ל (מרכז טיפולי לנוער) מרשאן

 אחוז משרה 50%  

            תיאור התפקיד:

ליווי הצעירים והעצמתם במסגרת בית חם לצעירים וזאת בכל תחומי החיים: השגחה, שמירה על ביטחונם, קשר שלהם עם הוריהם, לימודים, תעסוקה, שייכות, עצמאות, מיצוי זכויות, מיומנויות חיים וכו'.

תנאי סף:

1)       בעל תואר אקדמאי ראשון (B.A) לפחות בתחום עבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

2)       רישום בפנקס העובדים  הסוציאליים.

 

3)     ממונה הסעות (מתאם) אחראי על מערך הסעות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות .

אחוז משרה 16%

תיאור תפקיד:

אחריות על מערך הסעת ילדים ופעוטות עם מוגבלות למעונות יום שיקומיים ומהם, והכל בהתאם למפורט בתקנה 4(ג) לתקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות(כללים להסעה וליווי של פעוטות למעון יום שיקומי וממנו) תשע"ד 2014.

במסגרת תפקידו אחראי ממונה ההסעות, בין היתר, לנהל את מערך ההסעות לילדים ופעוטות עם מוגבלות על כל היבטיו, לרבות דאגה לבטיחות ההסעה, תפקודה התקין, כשירות נותני השירות בהסעה, בדיקת דיווחים ותלונות הנוגעים להסעה ומתן מענה הולם וראוי במקרה הצורך.

תנאי סף:

·         12 שנות לימוד כולל תעודת בגרות מלאה. רצוי בעל תואר אקדמאי ראשון (B.A) לפחות בתחום מדעי חברה, עם עדיפות לתחום הלוגיסטיקה (ידורג בדירוג המח"ר), הכוונה תואר שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

·         הכשרה קודמת בתחום הלוגיסטיקה.(עובד שאינו בעל ההכשרה הנדרשת יעבור הכשרה מתאימה טרם מינויו).

·         כושר הבעה בכתב ובעל פה.

·         יכולת קיום קשרי עבודה עם בעלי תפקידים שונים ויכולת ניהול משא ומתן.

·         ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הניהול או לוגיסטיקה או תפעול.

 

4)     עו"ס חינוך מיוחד

אחוז משרה : 36%

תיאור תפקיד:

העו"ס הינו עובד המחלקה לשירותים חברתיים.

העו"ס יהיה חבר בצוות הרב- מקצועי של המסגרת החינוכית שבה שובץ, ישתתף בישיבות הצוות העוסקות בהכנת תוכנית הלימודים האישית לכל תלמיד ובהערכתה התקופתית.

העו"ס, כחבר בצוות הרב- מקצועי יאבחן את הצרכים הסוציאליים של התלמיד. כל זאת על-פי המדיניות החינוכית של המסגרת כפי שהוגדרה על-ידי מנהל המסגרת החינוכית ובתיאום עימו ובהתאמה לחוקים ותקנות בתחום השירותים הסוציאליים והוראת מנכ"ל משרד העבודה והרווחה(תע"ס).

צרכים להתערבות טיפולית בתחום הסוציאלי יופנו אל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה מתגורר התלמיד.

העובד הסוציאלי יציג מידע רלבנטי אודות התלמיד ומשפחתו בפני הצוות הרב-מקצועי, וכן את ראייתו המקצועית, וכן את ראייתו המקצועית על דרכי התערבות.

העו"ס יהיה אחראי לקיום הקשר והתאום בין המסגרת החינוכית שבה לומד התלמיד לבין המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שאמורה לטפל בו ועם גורמי חוץ אחרים שבתחום אחריותו, בהסכמת ההורים.

העו"ס יפנה במידת הצורך תלמיד לטיפול הגנתי על-פי חוק.

העו"ס יתאם עם המחלקה לשירותים חברתיים, הפעלת מתנדבים במסגרת החינוכית.

העו"ס יהיה אחראי להבטחת הרצף הטיפולי של השירותים הסוציאליים למסיימי מסגרות החינוך המיוחד.

העו"ס יבצע את עבודתן בתוך המסגרת החינוכית, למעט משימות הנדרשות מחוץ למסגרת שתואמו מראש עם מנהל המסגרת החינוכית.

תנאי סף:

·         בעל תואר אקדמאי ראשון (B.A) לפחות בתחום עבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

·         רישום בפנקס העובדים  הסוציאליים.

·         ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודה סוציאלית.

 

5)      עובד סוציאלי קהילתי אלימות במשפחה

      אחוז משרה 75%

תיאור התפקיד:  

אחריות לתכנון וביצוע התערבויות לפיתוח קהילתי לקהילה הגיאוגרפית שבה הוא פועל תוך  התייחסות לנושאים הדורשים שינוי: בתחומי חיים נרחבים, בקרב קבוצות ייחודיות בקהילה בעלות מאפיין ייחודי ומשותף,  קהילות פונקציונאליות, מתוך לקוחות המחלקה לשירותים חברתיים ובארגונים ושירותים.

ייזום תהליכים ללמידה והיכרות עם הקהילה (מיפוי קהילתי), איתור נושאים הדורשים שינוי מתוכנן בתחום הטיפול באלימות במשפחה, הכנת תכניות התערבות ויישומן, תוך איסוף נתונים רלוונטיים ותיעודם.

עידוד התארגנות של תושבים ומנהיגות קהילתית מקומית לפעולות משותפות, הגברת מודעות ופעולות מניעה בתחום אלימות במשפחה, לצד ייזום והובלת תהליכים לשיתוף והשתתפות, בנושאים הדורשים שינוי ברמה קהילתית.

הקמת צוותים רב מקצועיים ובין מגזריים בהשתתפות חברי הקהילה לייזום, תיאום, תכנון ויישום פעולות קהילתיות בתחום האלימות במשפחה.

הבהרת המדיניות שנקבעה על ידי הועדה הבין משרדית והאגף המקצועי במשרד בתחום האלימות במשפחה

, הסברה והפצת הגישה המקצועית התחום האלימות במשפחה בקרב קבוצות, ארגונים, מוסדות ושירותים

בקהילה.

ארגון השתלמויות, כנסים, ימי עיון בנושאי עבודה סוציאלית קהילתית בתחום האלימות במשפחה לפעילים

קהילתיים, אנשי מקצוע וקבוצות בקהילה.

השתתפות בפורומים וועדות שעניינם טיפול ומניעה בתחום האלימות במשפחה ועבודה קהילתית.

תנאי סף:

1)       בעל תואר אקדמאי ראשון (B.A) לפחות בתחום עבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

2)       רישום בפנקס העובדים  הסוציאליים.

 

6)     שם המשרה : עו"ס מנהל/ת רשת מקומית-קהילה לדורות. 

אחוז משרה : 100% .

תיאור המשרה  בקצרה:

ניהול ותפעול התוכנית ברשות המקומית כולל בקרה ותכנון מול ביצוע, הקמת וועדת היגוי וביצוע אשר תלווה את יישום התוכנית וניהול עבודתה, מנהל תהליכי התערבות קהילתיים של תיווך- ייזום ופיתוח מענים, מקדם מעורבות ושותפות חברי הקהילה לקבלת החלטות ולפרו-אקטיביות, ניהול שותפויות, אחריות להיבטים אדמיניסטרטיביים, ניהול מקצועי של צוות הרכזים.

תנאי סף:

  1. בעל תואר אקדמאי ראשון (B.A) לפחות בתחום עבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .
  2. רישום בפנקס העובדים  הסוציאליים.
  3. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון של שנה בתחום עבודה קהילתית.

דרישות נוספות:

יכולת תקשורת בינאישית גבוהה, יכולת עבודה עצמאית ובצוות, נכונות ללמידה ולקבלת הדרכה, יחסי אנוש טובים ויכולת גבוהה להשתלבות בצוות רב תחומי.

           

7)     שם המשרה : עו"ס משעול/ עו"ס קהילתי. 

אחוז משרה : 75% .

תיאור המשרה  בקצרה:

פיתוח מנהיגות וקבוצות פעילים, ליווי והנחית תהליכים בתחום הבינוי הקהילתי וחיזוק החוסן הקהילתי, פיתוח מענים ושירותים, ליווי תהליכים בהתאם לצרכים העולים מהשטח, פיתוח פרויקטים קהילתיים וליווי קבוצות עניין, יצירת מעורבות ולקיחת אחריות על ידי התושבים, ליווי והנחייה של עובדת שכונתית, עבודה כחלק מצוות הניהול של מנחמיה.

תנאי עבודה:

בהתאם לדרישות המקצועיות הנדרשות על ידי המשרד הממן, התפקיד כולל עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

תנאי סף:

5)       בעל תואר אקדמאי ראשון (B.A) לפחות בתחום עבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

6)       רישום בפנקס העובדים  הסוציאליים.

7)       ניסיון של שנה בתחום עבודה קהילתית.

מאפייני עשייה ייחודים לתפקיד:

יכולת וכישורים לפעול באופן עצמאי וליצור יש מאין, יכולת להנעת תושבים וליווי תהליכים, יחסי אנוש מצוינים, כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ, היכרות עם מאפייני המגזר הכפרי-יתרון, שליטה טובה במערכות אופיס, נכונות לעבוד בשעות גמישות כולל בשעות הערב, ניידות ורכב-חובה.

 

8)     שם המשרה : עו"ס מתאם טיפול בזקן. 

אחוז משרה : 100% .

תיאור המשרה  בקצרה:

*תכנון והפעלת תכנים תאום טיפול במודל הטיפול המשולב.

*עבודה בצוות רב מקצועי.

*בניית תכנית טיפול ההולמת את צרכיו האינדיבידואליים של כל זקן ומעקב אחר יישומה ותיעוד מפורט של תהליכי העבודה.

*מיפוי המענים בקהילה ועבודה בשיתוף עם כל השירותים המטפלים בזקן, לטובת הטיפול בזקן (עם צוותי מחלקות הרווחה, קופות החולים והבטל"א, עמותות, ארגונים, מתנדבים ועוד).

*חשיפת התוכנית.

*הכרות מעמיקה וקשר שוטף עם הזקנים שבתוכנית.

*התפקיד כולל ביקורי בית ועבודת שטח.

תנאי סף:

1)       בעל תואר אקדמאי ראשון (B.A) לפחות בתחום עבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

2)       רישום בפנקס העובדים  הסוציאליים.

3)       תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה בתחום הזקנה.

4)       תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה בתחום תאום טיפול.

5)       תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה קהילתית.

6)       יחסי אנוש מצוינים ויכולת לעבודה בשיתוף פעולה בצוות רב מקצועי.

7)       שליטה מליאה בעברית, בתוכנות אופיס ומיומנויות עבודה במחשב.

8)       ראייה מערכתית, אחריות, יוזמה ויצירתית.

9)       יכולת ניסוח ותיעוד בכתב ובע"פ (ועדת המכרזים שומרת לעצמה זכות לבדוק סעיף זה באמצעות בחינה בכתב).

 

הוראות לכלל התפקידים המוצעים:

 

* טופס מועמדות יהווה בקשה להעסקה בכלל התפקידים, לוועדת הבחינה הזכות לדרג מועמדים לפי הקריטריונים חלקם או מקצתם :   השכלה אקדמאית,  ניסיון מקצועי, השתלמויות מקצועיות .

כמו כן לוועדת הבחינה  הזכות לקבל  מועמד ליותר ממשרה אחת בתנאי שהוא מתאים.

דירוג ודרגה : עו"ס ללא ניהול  (לפי רפורמת השכר החדש שהחלה ב-1/9/2022 )

תנאי עבודה : בהתאם לדרישות המקצועיות הנדרשות על ידי המשרד הממן, ודרישות מנהל מחלקת הרווחה. 

התפקיד כולל עבודה בשעות בלתי שגרתיות

כפיפות: מנהל לשכת הרווחה או מי מטעמו

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה  או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin   

טופס הבקשה יוגש במיל   hr@shf.org.il           עד למועד אחרון 18.12.2023

 

עורסאן יאסין

ראש עיריית שפרעם