מכרז מס' 41/2023- עו"ס מט"ל

وظائف

מכרז מס' 41/2023- עו"ס מט"ל

12.10.2023

עיריית שפרעם /פרסום חיצוני   41/2023                                                                 

 

בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה  למשרה הפנויה הבאה:

שם המשרה : עובד סוציאלי מט"ל (מרכז טיפולי לנוער)

אחוז משרה 66%

תיאור המשרה :  ליווי הצעירים והעצמתם במסגרת בית חם לצעירים וזאת בכל תחומי החיים: השגחה, שמירה על ביטחונם, קשר שלהם עם הוריהם, לימודים, תעסוקה, שייכות, עצמאות, מיצוי זכויות, מיומנויות חיים וכו'.

דירוג ודרגה : עו"ס ללא ניהול  לפי רפורמת השכר החדש שהחלה ב-1/9/2022

כפיפות: מנהלת בית ספר מפתן  וגם למנהל לשכת הרווחה.

תנאי סף :

  * בעל תואר אקדמאי ראשון לפחות בתחום עבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה  להשכלה גבוהה, או שקיבל

הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

* רישום בפנקס העובדים הסוציאליים למועמדים בעלי תואר אקדמאי בעבודה סוציאלית.

* המט"ל נמצא בשכונת עין עאפיה

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה , אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

קיים טופס מיוחד להגשת מועמדות  שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  , הבקשה למשרה תוגש באמצעות  

המייל   cv@shf.org.il        או במסירה אישית במשרד מש"א בעירייה   עד למועד אחרון יום שני   16.10.2023

 

עורסאן יאסין

ראש עיריית שפרעם