פרסום חיצוני 31/2023 (חוזר 6)- קליטת מורים.

وظائف

פרסום חיצוני 31/2023 (חוזר 6)- קליטת מורים.

03.10.2023

עיריית שפרעם /פרסום חיצוני 31/2023 (חוזר 6)

 

בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה  למורים בכל בתי ספר תיכוניים בעיר, במקצוע הבא:

ערבית

היקף המשרה :  אחוז המשרה ייקבע בהתאם לדרישת בית הספר, תקציב ותקן מאושר על ידי משרד החינוך.

דירוג ודרגה : הוראה לפי נתוני העסקה משרד החינוך

תקופת המינוי : מינוי זמני קצוב, עד שנה  או בהתאם לכללי הקביעות הקבועים בדין.

  • פתיחת המכרז או איוש המשרות יהיה לפי צרכי בתי הספר התיכוניים, תקציב  ותקן מאושר מאת משרד החינוך.

תנאי סף :

תואר ראשון במקצוע  הלימוד  וגם תעודת הוראה על יסודי שמתאימה למקצוע ההוראה הנדרש.

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור/נתוני העסקה או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום  חמישי 05.10.2023

 

 

עורסאן יאסין  

 ראש עיריית שפרעם