הקמת מערך מידע לניהול נכסי ציבור

العطاءات

הקמת מערך מידע לניהול נכסי ציבור

המסמך הרצ"ב הינו טיוטה ולעיון בלבד.

להגשת הצעת מחיר יש לרכוש את מסמכי המכרז ממשרד מנכ"ל העירייה ולהגיש את ההצעה בצירוף המסמך שנרכש


בשל טעות טכנית בגוף המכרז, בעניין שאלות הבהרה, תאריך אחרון להגשת שאלות   הבהרה הינו עד 28/8/2023 ולא 24/7/2023 כפי שפורסם