מנהל/ת בית ספר מקיף ולדורף

وظائف

מנהל/ת בית ספר מקיף ולדורף

1.6.2023

עיריית שפרעם מכרז חיצוני 24/2023

 

על פי סעיף 3 לחוק בעיריות (גיוס עובדים) עיריית שפרעם מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה : מנהל/ת בית ספר מקיף ולדורף

אחוז משרה: 100%

דירוג ודרגה : דירוג עובדי הוראה  ודרגה לפי נתוני העסקה  של משרד החינוך (תעודות, שנות ותק וניהול).

כפיפות: מנהלת אגף חינוך

תיאור התפקיד:

ניהול בית ספר על יסודי  בהתאם להנחיות או הוראות משרד החינוך.

תנאי הסף  למשרת ניהול בבית ספר על יסודי:

1.ניסיון בהוראה – ניסיון בהוראה בפועל חמש שנים לפחות בבתי ספר יסודיים או על יסודיים (בכיתות א'-י"ב ועד בכלל) המפוקחים על ידי משרד החינוך, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה, ניסיון בהוראה יוכר רק בגין הוראה בפועל במוסד חינוך כאמור, ורק הוראה שהוכרה כוותק בהוראה על ידי משרד החינוך. לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון: מרצה או מתרגל באוניברסיטה או במכללה, רכז פר"ח, עבודה  במסגרת תל"ן בחינוך הרשמי או תכנית קרב וכיוצא באלה.

למשרת ניהול בבית ספר על יסודי יוכל להגיש מועמדות גם מי שיש לו ניסיון בפועל בהוראה שלוש שנות לימודים מלאות לפחות, במקום חמש שנים כנדרש לעיל, ובמהלך עשר השנים האחרונות יש לו ניסיון ניהולי מוכח של חמש שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהל צוות המונה לא פחות מ- 30 עובדים, וכן שבמסגרת תפקידו כמנהל צבר ניסיון בהדרכה או בהנחיה או בהוראה של עובדים, ועבודתו הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת הניסיון בעבודה ניהולית יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש באותו מקום עבודה.

2.השכלה אקדמית – תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

3.השכלה פדגוגית –למשרת ניהול בבית ספר על יסודי נדרשת אחת מהתעודות הבאות:

* מורה מוסמך בכיר לחינוך העל־יסודי

* תעודת הוראה לחינוך על־יסודי ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה

* רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי  או רישיון לעיסוק בהוראה לעל־יסודי

* תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ לחינוך העל־יסודי.

 הערות:

א)תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על אחת חלופות אלה.

ג)תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

4.הכשרת מנהלים-

החל משנה"ל תשפ"ג, למשרות שתאוישנה בשנה"ל תשפ"ד, יידרשו המנהלים שימונו לתפקידם בהליך מכרזי או במינוי בפועל, ללמוד בתכנית החדשה להכשרת מנהלים מכהנים (להלן: תכנית ההכשרה החדשה למנהלים מכהנים). לימודים אלה יתקיימו לאחר בחירתם לתפקיד ובסמוך לכניסתם לתפקיד. הכשרה זו תתקיים גם במהלך שנת עבודתו הראשונה של המנהל  .

 

עובד הוראה שנבחר לתפקיד מנהל בית ספר, ולא השלים את מלוא חובותיו  במסגרת תכנית ההכשרה החדשה למנהלים מכהנים, יידרש לסיים את חובותיו במלואן עד לסיום התוכנית.

 הוראות מחייבות נוספות:  

  • היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001
  • תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998
  • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש  בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.
  • העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.
  • בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה  או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.
  • וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.
  • מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה
  • נוסח מחייב למכרז זה הנו  חוזר מנכ"ל משרד החינוך:

נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים הוראת קבע מס' 0387 - החלפה

תאריך פרסום: ח' באדר תשפ"ג, 01 במרץ 2023 | הוראה תקפה מתאריך: 1.3.2023 (ראה לינק לעיל).

 

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון 16/6/2023

 

עורסאן יאסין

ראש עיריית שפרעם