מפרט מכרז להכנת תכנית מפורטת -מתחם 15+17

العطاءات