מפרט מכרז להכנת תכנית מפורטת -מתחם 7א-7ב

العطاءات