מפרט מכרז להכנת תכנית מפורטת -מתחם 6א+9 -2022-12-15

العطاءات