מכרז מס' 27/2022 ביצוע קול קורא אתגרים לקידום מערכת חינוכית חברתית - ערכית – קהילתית משנת תשפ"ג ואילך

العطاءات