__מכרז 2022 - 24 - שירותים משפטיים - טיוטא מי שמעוניין להשתתף במכרז נדרש לרכוש את מסמכי המכרז מלשכת מנכ"ל העירייה

العطاءات