פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני )"שיטור עירוני"(

العطاءات