אחראי GIS

وظائف

אחראי GIS

 מכרז חיצוני מס' 22/2022

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה: אחראי GIS

דירוג ודרגה: מח"ר 37-39+

אחוז משרה: 50%

תיאור תפקיד: מצורף לטופס הבקשה אשר כולל תואר התפקיד ותנאי הסף והינו הנוסח הקובע והמחייב.

תנאי סף:

תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים:

הנדסה, אדריכלות או גיאוגרפיה.

או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39  לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,

תשע"ג 2012 באותם תחומים.

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי כאמור שנה ניסיון בעבודה במערכת GIS

עבור הנדסאי רשום בתחומים לעיל שנתיים ניסיון בעבודה במערכת GIS

עבור טכנאי מוסמך בתחומים לעיל 3 שנות ניסיון בעבודהבמערכת GIS

כפיפות: מהנדס העירייה

הערות כלליות והנחיות:

- העירייה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדויות לתפקיד זה.

- בקשות שהוגשו ואינן כוללות את כל הפרטים, המסמכים ו / או הוגשו לאחר התאריך לעיל לא יתקבלו או ייבחנו.

- העירייה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הליכי המכרז בכל עת ובכל שלב.

- התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.

פניות יוגשו עם קורות חיים ותעודות ומסמכים הנדרשים במייל hr@shf.org.il עד תאריך 2/9/2022

לקבל טופס מועמדות נא לכנס לקישור https://bit.ly/3pIrzin

 

עורסאן יאסין

ראש העירייה