הליך מס' 1/2022 - הקצאה מבנה לצורך הפעלת מעון יום

العطاءات