מכרז מס' 4/2021 - מתן שירותי פינוי גרוטאות רכב, אחסנה, גרירה וגריטה מרחבי העיר שפרעם

العطاءات