הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות

פורסם בתאריך :8/22/2023
הדפס