بلدية شفاعمرو 15.10.2019
بلدية شفاعمرو

הוראה בדבר
ארנונה לשנת הכספים 2018

 

פרק א  - כללי

בתוקף סמכותה על פי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג- 1992-, החליטה עיריית שפרעם, להטיל בתחום שיפוטה, ארנונה כללית לשנת הכספים 2018 (לתקופה 1/1/2018 עד 31/12/2018), שתשולם ע"י הבעלים או המחזיקים בנכסים כמפורט להלן :

 

פרק ב

1)       כל תעריפי הארנונה הנקובים בצו מתייחסים למ"ר לתקופה של שנה, אלא אם נאמר אחרת.

 

2)       אזור א'-כל שטח השיפוט של העיר למעט איזור ב' כהגדרתו להלן.

הגדרת אזור ב': כל השטח הנמצא בגושים: 10318, 10289, 10290, 10323 כפי שמופיע במפה המצורפת.

 

3)      בנין: כל מבנה בתחום העירייה או חלק ממנו לרבות מבנה הבנוי אבן, בלוקים,  עץ, אסבסט, פח, לבד וכו'.

 

4)       דירה: חלק של בנין שנועד לשמש למגורים ומשמש בפועל למגורים בלבד.

 

5)      שטח בנין לצורך חישוב הארנונה כולל את כל השטח שבתוך הבניין או הדירה בכל המקומות, כולל קירות חוץ פנים וכן כל שטח מקורה אחר המיועד לשמש את המחזיק בבניין או בדירה לרבות מחסנים ביתיים, כניסות מקורות, חדרי כניסה, חדרי מדרגות, פרוזדורים, מטבחים, הולים, אמבטיה, חדרי שרות, מרפסות, מקורות, מוסכים לחניית רכב, שטחי מקלטים, חדרי אשפה ומבני עזר.

 

במידה שיש שטח משותף בבניין המכיל מספר נכסים יחולק השטח המשותף לצורך חישוב הארנונה בין כל המחזיקים בבניין בהתאם לחלקו היחסי של כל מחזיק בשטח העיקרי בבניין.

6)      קרקעות

קרקע תפוסה" - כל קרקע שבתחום העירייה שאינה אדמה חקלאית, שמשתמשים בה ומחזיקים אותה לא יחד עם בנין.

"קרקע צמודת בניין" - שטח הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה שאינו משמש למגורים, כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה אך לא יותר משטח של 500 מ"ר. קרקע צמודת בניין תחויב באותם תעריפים בהם תחויב "קרקע תפוסה" בהתאם לשימוש העיקרי הנעשה בבניין.

 

"אדמה חקלאית" - קרקע המשמשת למטע, למשתלה, למשק בעלי-חיים, לגידול תוצרת חקלאית או פרחים או לייעור.

 

7)      מתקנים פירושם – תחנות אוטובוס, בארות, בוסטרים, מיכלים, תעלות וצינורות להעברת נוזלים ו/או גז וכן תחנות שנאים ואנטנות מכל סוג.  לצורך סעיף זה יחשב כל שטח הקרקע המגודר לצורך המיתקן.

 

8)      צימרים פירושם – מבנים הסמוכים לבית מגורים, המשמשים להשכרה לתקופות קצרות למי שאינם תושבי המועצה.

9)       מבנה  מגורים – לרבות בית אבות.

10)  חברות תשתית -  חברות העוסקות בהולכת מים, נפט, גז וחשמל, חברות  טלפון, שרותי אינטרנט ותקשורת סלולארית.

 

 

 

 

 

תעיריפי הארונה לשנת 2018

איזור א'

ס'

פירוט

סוג נכס

תעריף 2018

1
מגורים

 

 

1.1

נכס המשמש למגורים

110

35.17

1.2

מוסך לרכב

105

9.46

1.3

מחסן דירה

104

9.46

 

 

 

 

3.1

בנקים וחברות ביטוח*

330

 

 

ממטר ראשון עד 100 מטר*

 

887.61

 

לכל מ"ר נוסף*

 

705.25

2

משרדים שירותים ומסחר

 

 

2.1

משרדים

800

 

 

מהמטר ראשון עד 30 מטר

 

129.73

 

לכל מ"ר נוסף

 

80.06

 

 

 

 

2.2

בית מרקחת

801

 

 

ממטר ראשון עד 50

 

213.37

 

לכל מ"ר נוסף

 

106.71

 

 

 

 

2.3

מסחר במכוניות

 

 

2.3.1

מבנים המשמשים למסחר מכוניות

225

160.09

2.3.2

קרקע תפוסה המשמשת למסחר במכוניות

223

19.00

 

 

 

 

2.4

חנויות למוצרי חשמל, סוכנויות גז, חנויות לממכר חלקי חילוף חדשים ומשומשים 

326, 325

 

116.76

2.5

גני ילדים פרטיים

906

129.73

2.6

בית מסחר ללא הגדרה

811

129.73

2.8

בתי מלון, צימרים

810

36.91

 

 

 

 

2.9

מכולת, חנויות ירקות קמעונאיות, מסעדות, בתי קפה, מועדוני ביליארד ובילוי

321, 220,

 

 

מהמטר ראשון עד 30

 

116.51

 

לכל מ"ר נוסף

 

71.89

 

 

 

 

2.10

מספרות, סלונים

231

160.12

2.11

חברות מוניות

804

160.12

 

 

 

 

2.12

מחסנים לעסקים

322

54.49

2.13

כל עסק אחר

201

88.86

4.2

קרקע תפוסה עליה מוצב דוכן (באסטה) פתוחה

226

16.95

 

 

 

 

2.14
אולמות וגני אירועים

 

 

 

כל מבנה המצוי בשטחו של אולם או גן אירועים 

219

 

 

מהמטר הראשון עד 30 מ"ר

 

117.07

 

לכל מ"ר נוסף

 

76.04

4.2.14

קרקע לאירועים

218

24.59

 

 

 

 

3.2

תחנת דלק

901

 

 

מהמטר ראשון עד 100 מ"ר*

 

443.22

 

לכל מ"ר נוסף*

 

317.52

4.3.2

קרקע תפוסה בתחנת דלק

 

19.05

3.3

תחנה למכירת נפט לחימום הבית

 בלבד ואשר לא ניתנים בה שרותי תדלוק לרכבים

904

125.71

 

 

 

 

3.4

חברות תשתית

 

 

3.5

בריכות לאספקת הולכת ואחסון מים ונוזלים אחרים ומתקנים הצמודים אליהן

820

40.61

3.7

מבנה לתאי חלוקת דואר

831

0.00

4.3.4

קרקע תפוסה

821

18.97

3.8

מתקנים.

802

125.71

 

 

 

 

5

מוסדות

 

 

5.1

מוסדות בריאות ורווחה, מרפאות ציבוריות, תחנות לבריאות המשפחה, מרפאות המוחזקות בידי קופות החולים

505

159.47

5.2

מועדוני נוער ומוסדות הפועלים שלא למטרת רווח, הוסטלים

905

129.74

4.5

קרקע תפוסה למוסדות

760

19.28

 

 

 

 

4.4

חניונים בתשלום

833

26.12

 

 

 

 

6

מלאכה

 

 

6.1

מוסכים, בתי מלאכה לתיקון פנצ'רים, נגריות, מסגריות, תיקון והתקנת תריסים, דודי שמש ועסקים אחרים לייצור.

420, 400

 

 

ממטר ראשון עד 30

 

117.07

 

כל מ"ר נוסף

 

76.03

 

 

 

 

6.9

סככות למלאכה

224

62.70

4.6

קרקע תפוסה לכל צורך

720

19.29

 

 

 

 

7

תעשיה

 

 

7.1

מפעלים למיניהם לרבות מאפיות ומתפרות

230

141.87

7.2

מפעלים לכבוי סיד ויצור בלוקים

440

 

 

מהמטר ראשון עד 100 מטר

 

30.21

 

כל מטר נוסף

 

24.85

7.2.1

 

תעשייה ירוקה ומפעלי היי-טק

מהמטר הראשון עד 100 מ'ר

כל מטר נוסף

441

37.40

30.64

7.3

מכלי אגירה- שמן-דלק- מים ונוזלים שונים למעט בריכות מים

822

182.19

 

 

 

 

4.7

קרקע תפוסה לתעשייה

702

18.21

7.4

 

מחצבות

 

 

7.5

שטח כרייה

430

30.21

7.6

שטח מוחזק לכרייה

431

24.85

4.7.4

קרקע תפוסה במחצבות

432

19.02

 

 

 

 

7.9

סככות לתעשייה

224

62.70

 

 

 

 

8

חקלאות

 

 

8.1

לול או רפת

210

27.58

8.2

בתי בד, טחנות קמח

232

30.21

8.9

סככת אסבסט

229

13.43

8.13

מחסן חקלאי וכל מבנה חקלאי אשר לא הוגדר לעיל

960

34.77

8.3

אדמה חקלאית בעל (דונם)

340, 305, 306

7.32

8.4

אדמה חקלאית שלחין (דונם)

303

7.32

 

 

 

 

 

אזור ב'

כל תעריפי הארנונה החלים על אזור א' שלעיל יחולו גם על אזור ב' למעט סוגי הנכס הבאים: 800,322,400,420,224,228,720,702,230 ובמקומם יחולו , בכפוף לאישור שר הפנים ושר האוצר התעריפים הבאים לפי העניין.

לא נתקבל אישור שר הפנים ושר האוצר לתעריפים שלהלן יחולו על סוגי הנכסים אותם תעריפים החלים באזור א':

מס'

פירוט

סוג נכס

תעריף 2018

1

משרדים שירותים ומסחר

 

 

2.1

משרדים

806

76.99

2

מחסן בלתי צמוד לעסק, ללא לקוחות המבקרים בו

329

42

3

מלאכה

 

 

3.1

מוסכים, בתי מלאכה לתיקון פנצ'רים, נגריות, מסגריות, תיקון והתקנת תריסים, דודי שמש ועסקים אחרים לייצור.

401-421

60

3.2

סככות למלאכה

227

20

3.3

קרקע תפוסה למלאכה

750

10

4

תעשיה

 

 

4.1

מפעלים למיניהם לרבות מאפיות ומתפרות

232

55

4.2

קרקע תפוסה לתעשייה

770

10

4.3

סככות לתעשייה

228

20

 

 

 

 

 

 

*בכפוף לאישור שר הפנים ושר האוצר יחלו התעריפים הבאים על סוגני הנכסים שלהלן באזור א ובאזור ב. לא נתקבל אישור שר הפנים ושר האוצר לתעריפים שלהלן יחולו על סוגי הנכסים אותם תעריפים לפי הטבלה שלעיל:

מס'

פירוט

סוג נכס

תעריף 2018

3.1

בנקים וחברות ביטוח*

330

 
 

ממטר ראשון עד 100 מטר*

 

911

 

לכל מ"ר נוסף*

 

724

3.2

תחנת דלק

901

 
 

מהמטר ראשון עד 100 מ"ר

 

394

 

לכל מ"ר נוסף

 

282

 

הנחות בארנונה

  1. הנחות בארנונה יינתנו לזכאים בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה(הנחה מארנונה),התשנ"ג-1993 על כל הוראותיו ותיקוניו.   ולפי סעיף 12(ב) לחוק ההסדרים במשק המדינה(תיקוני חקיקה להשגת יעדי    התקציב),התשנ"ג -1992(להלן-החוק).
  2. בכפוף לאישור שר הפנים ושר האוצר תוענק הנחה בשיעור 100% למשך שנה מיום פתיחת עסק חדש באיזור העיר העתיקה .

 

 

אמין ענבתאוי

ראש העירייה

بلدية شفاعمرو - جميع الحقوق محفوظة
     Powered By AHLANNET L.T.D